Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαγωνισμοί

Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το υποέργο ΥΕ1 «Ολοκληρωμένη ψηφιακή ανάδειξη της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Αγίου Όρους» [28/3/2022]


Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το υποέργο ΥΕ1 «Ολοκληρωμένη ψηφιακή ανάδειξη της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Αγίου Όρους» της Πράξης «Ολοκληρωμένη ψηφιακή ανάδειξη της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Αγίου Όρους» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Είδος Διαδικασίας: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Προϋπολογισμός: 686.250,00 ευρώ (Προϋπολογισμός αρχικού έργου: 549.000,00 ευρώ. Προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης: 137.250,00 ευρώ). Το έργο απαλλάσσεται του ΦΠΑ, (Π. 7395/4269/ΠOΛ. 302/5.11.87 A.Y.O., όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 της 1082911/4328/0014/ΠOΛ. 1164/24.8.92.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03/05/2022 και ώρα 15.00 μ.μ.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

CPV: 72310000 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, 72320000 Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων, 80531200-7 Υπηρεσίες Τεχνικής εκπαίδευσης.

Συγχρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με πόρους της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).


Συνημμένα Αρχεία
28/3/2022 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19