Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Σταθερού Σταθμού Ραδιογωνιομέτρησης HF (ΣΣΡHF)». [3/2/2021]


Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Σταθερού Σταθμού Ραδιογωνιομέτρησης HF (ΣΣΡHF)». (Προκήρυξη Υποεργο 5 - 5029958 ΣΕΦΕ/ΕΕΤΤ)

Προϋπολογισμός: Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης με την προαίρεση ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων οκτώ χιλιάδων εκατό σαράντα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτών (5.308.148,60 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ύψους ενός εκατομμυρίου είκοσι επτά χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (1.027.383,60 ευρώ ) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα χιλιάδες επτακόσια εξήντα πέντε ευρώ (4.280.765,00 ευρώ).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατό είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (2.126.600,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ύψους τετρακοσίων έντεκα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (411.600,00 ευρώ) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ένα εκατομμύριο επτακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (1.715.000,00 ευρώ).

Τα δικαιώματα προαίρεσης ανέρχονται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατό ογδόντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτών (3.181.548,60 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ύψους εξακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (615.783,60 ευρώ) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια εξήντα πέντε ευρώ (2.565.765,00 ευρώ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 09-04-2021 και ώρα 15:00.

Κριτήρια Ανάθεσης:  Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, υπολογιζόμενη με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη.

Έγγραφα Διαγωνισμού

α) Διάθεση Εγγράφων Διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθεύονται τα τεύχη του Διαγωνισμού από το δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr) και από τη δικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

β) Προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για παροχή διευκρινίσεων: δώδεκα (12) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.

Παραλαβή –κατάθεση προσφορών

Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr τις προσφορές τους, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Συγχρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με πόρους της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).Συνημμένα Αρχεία
24/3/2021 Ανακοίνωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής προσφορών
3/2/2021 Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19