Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφοριών & Επικοινωνίας (ΤΠΕ) της ΕΥΔ ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία"» [20/9/2016]


Προκηρύσσεται Ανοικτός Διαγωνισμός  για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφοριών & Επικοινωνίας (ΤΠΕ) της ΕΥΔ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020».

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

CPV 72224000-1

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων

Project management consultancy services

CPV 72222300-0

Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών

Information technology services

Οι γενικοί και ειδικοί όροι της διακήρυξης περιγράφονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη Διακήρυξη (Μέρη Α, Β και Γ), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός της υπό ανάθεσης σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (135.000,00 ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ, στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου: «Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Υπηρεσίες για την υποστήριξη δράσεων Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας» κωδικός ΠΔΕ: 2016ΣΕ11910000 (Κωδ ΟΠΣ: 5000261) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού:

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ:

Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:

Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016
Καταληκτική ώρα: 17:00

Οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού περιγράφονται στο Μέρος Β της παρούσας.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και

β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής όπως αυτής περιγράφεται στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr

Με την απόφαση για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού η ημερομηνία υποβολής αιτημάτων για διευκρινίσεις και η ημερομηνία αποσφράγισης διαμορφώνονται ως εξής :

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής αιτημάτων για διευκρινίσεις:

Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016

Καταληκτική ώρα: 17:00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής Προσφορών:

Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016

Καταληκτική ώρα: 17:00

Ημερομηνία και ώρα Αποσφράγισης Προσφορών:

Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016

Καταληκτική ώρα: 12:00

 


Συνημμένα Αρχεία
6/10/2016 Ερωτήματα, Απαντήσεις, Διευκρινίσεις σχετικά με τον Διαγωνισμό
3/10/2016 Απόφαση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού
20/9/2016 Διαβάστε εδώ την Προκήρυξη του Διαγωνισμού
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19