Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με τίτλο: «Προμήθεια Υπερελαφρειών Δεκτών Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων» [29/4/2020]


Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με τίτλο "Προμήθεια Υπερελαφρειών Δεκτών Εποπτείας Φάσματος ραδιοσυχνοτήτων" (Υποέργο 2) της πράξης "Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών"

Είδος Διαδικασίας: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016), με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Προϋπολογισμός: 468.720,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ύψους 90.720,00 ευρώ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 378.000 ευρώ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15/06/2020 και ώρα 15:00.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης ποιότητας-τιμής.

CPV: Για τα προς προμήθεια είδη: 38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου, 38433200-1  Εξοπλισμός μέτρησης εκπομπών, 38433300-2 Αναλυτής φάσματος. Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες: 80531200-7 Υπηρεσίες τεχνικής εκπαίδευσης, 71356300-1 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης.

Συγχρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με πόρους της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

 


Συνημμένα Αρχεία
22/5/2020 Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού
29/4/2020 Τεύχος Διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού
29/4/2020 Ανακοίνωση Διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19