Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με τίτλο: «Προμήθεια Φορητών Φασματικών Αναλυτών» [21/4/2020]


Είδος Διαδικασίας: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Προϋπολογισμός: 1.041.600,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ύψους 201.600,00 ευρώ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 840.000,00 ευρώ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15/06/2020 και ώρα 15:00.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης ποιότητας-τιμής.

CPV: Για τα προς προμήθεια είδη: 38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου, 38433200-1  Εξοπλισμός μέτρησης εκπομπών, 38433300-2 Αναλυτής φάσματος. Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες: 80531200-7 Υπηρεσίες τεχνικής εκπαίδευσης, 71356300-1 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης. 

Συγχρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με πόρους της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).


Συνημμένα Αρχεία
22/5/2020 Νέα Απόφαση Παράτασης της Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού
11/5/2020 Απόφαση Παράτασης της Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού
21/4/2020 Τεύχος Διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού
21/4/2020 Ανακοίνωση Διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19