Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο: «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στη διαχείριση του ΕΠΑνΕΚ» [5/2/2020]


Είδος Διαδικασίας: Διακήρυξης ΑΠ 640/164Γ/Γ02/6-2-2020 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στη διαχείριση του ΕΠΑνΕΚ».

Προϋπολογισμός: 1.200.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν έως 23/03/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μεσημβρινή.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αύξων αριθμός συστήματος στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 85629.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης ποιότητας-τιμής.

CPV: 72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων.

Συγχρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με πόρους της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).


Συνημμένα Αρχεία
12/2/2020 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ορθή Ανακοινοποίηση)
5/2/2020 Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού
5/2/2020 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)
5/2/2020 Απόφαση Διενέργειας και Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19