Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους με τίτλο «Μετάφραση – απόδοση μεταδεδομένων τεκμηρίωσης στην Αγγλική Γλώσσα» [24/1/2020]


Είδος Διαδικασίας: Συνοπτικός διαγωνισμός (Διακήρυξη 01/2020) για την ανάθεση της σύμβασης «Μετάφραση – απόδοση των μεταδεδομένων τεκμηρίωσης στην Αγγλική Γλώσσα»

Προϋπολογισμός: 60.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής καθώς και αποσφράγισης των προσφορών είναι η 07/02/2020 και ώρα 14.00.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Ο διαγωνισμός διενεργείται από την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους, στο γραφείο επί της οδού Σκουφά 11, ΤΚ 106 73 – Αθήνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2103647995,φαξ: 2103647910,email: grammateia@athoskivotos.eu

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στον διαδικτυακό
ιστοχώρο http://www.athoskivotos.eu και ειδικότερα στη διαδρομή http://athoskivotos.eu ενότητα "προσκλήσεις" καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάση τιμής.

CPV: 79530000-8 Υπηρεσίες μετάφρασης & 79131000-1 Υπηρεσίες τεκμηρίωσης.

Συγχρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με πόρους της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).


Συνημμένα Αρχεία
24/1/2020 Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19