Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαγωνισμοί

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για εκπόνηση μελέτης που αφορά διαδικτυακές υποδομές πληροφόρησης και υπηρεσίες helpdesk, που παρέχονται σε εξαγωγικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. [1/6/2016]


Προκηρύσσεταιανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Αναγνωριστική μελέτη υφιστάμενης κατάστασης ως προς τις διαδικτυακές υποδομές πληροφόρησης και ως προς τις υπηρεσίες υποστήριξης τύπου helpdesk, που παρέχονται από φορείς τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα σε υφιστάμενες και εν δυνάμει  εξαγωγικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα».

Ο διαγωνισμός αφορά υπηρεσίες εκπόνησης μελέτης (CPV 73300000-5 Μελέτη και εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων) προς την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου: «Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Υπηρεσίες για την υποστήριξη δράσεων Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας» του ΕΠΑΝΕΚ. 

Οι φάκελοι των προσφορών θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, στην οδό Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα, (Τηλ.: 210- 7450832, Fax: 210- 7473666) Μονάδα Γ΄- Γραφείο Πρωτοκόλλου, και ώρες 09:00 – 17:00, το αργότερο έως τις 15/6/2016 και ώρα 16:00.


Συνημμένα Αρχεία
9/6/2016 Παροχή διευκρινήσεων με ΑΠ 3056/954Γ/Γ05
8/6/2016 Παροχή διευκρινήσεων με ΑΠ 3035/943Γ/Γ05
7/6/2016 Παροχή διευκρινήσεων με ΑΠ 3000/926Γ/Γ05
7/6/2016 Παροχή διευκρινήσεων με ΑΠ 3001/927Γ/Γ05
1/6/2016 Διαβάστε εδώ την Προκήρυξη του Διαγωνισμού
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19