Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε τρία τμήματα για τη σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο του ΥΕ1 «Υπηρεσίες αναβάθμισης των εσωτερικών δικτύων των ιδρυμάτων (campus – building) και της πρόσβασης στο ΕΔΕΤ» της Πράξης ΗΦΑΙΣΤΟΣ [29/10/2019]


Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε τρία τμήματα για τη σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο του ΥΕ1 «Υπηρεσίες αναβάθμισης των εσωτερικών δικτύων των ιδρυμάτων (campus – building) και της πρόσβασης στο ΕΔΕΤ» της Πράξης ΗΦΑΙΣΤΟΣ: Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας».

Είδος Διαδικασίας: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Aριθμ. Πρωτ: 10893/ΑΣ/25.10.2019

Προϋπολογισμός

Τμήμα 1 «Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού και παθητικών υποδομών για την αναβάθμιση των εσωτερικών δικτύων των ιδρυμάτων»: (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 7.690.000 ευρώ, ΦΠΑ: 1.845.600 ευρώ), με δικαίωμα προαίρεσης έως 50% επί του πόσου της σύμβασης.

Τμήμα 2 «Υπηρεσίες μίσθωσης οπτικών συνδέσμων για τα ιδρύματα – Περιφέρειες Αττικής & Κεντρικής Μακεδονίας»: 353.400 ευρώ [285.000 ευρώ + ΦΠΑ (24%) 68.400 ευρώ].

Τμήμα 3 «Υπηρεσίες μίσθωσης οπτικών συνδέσμων για τα ιδρύματα – Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων & Κρήτης»: 269.080 ευρώ [217.000 + ΦΠΑ (24%) 52.080 ευρώ]. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Η Ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 02/12/2019 και ώρα 17:00 και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η 06/12/2019 και ώρα 12:00.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά και για κάθε τμήμα, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr/ του ΕΣΗΔΗΣ.

Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης και για τα τρία τμήματα του Διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

CPV

Τμήμα 1: «Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού και παθητικών υποδομών για την αναβάθμιση των εσωτερικών δικτύων των ιδρυμάτων»: 32420000 Εξοπλισμός δικτύου, 51300000 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, 45314300 Καλωδιακή υποδομή, 72315100 Υπηρεσίες υποστήριξης δικτύου δεδομένων.

Τμήματα 2 & 3: 64200000-8 Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών.

Συγχρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με πόρους της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).  


Συνημμένα Αρχεία
29/10/2019 Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
29/10/2019 Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19