Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαγωνισμοί

Επαναπροκήρυξη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για τη δράση «Μελέτη για την οργάνωση, τη λειτουργία και τον έλεγχο αγοράς πετρελαιοειδών προϊόντων» [24/10/2019]


Επαναπροκήρυξη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για τη δράση «Μελέτη για την οργάνωση, τη λειτουργία και τον έλεγχο αγοράς πετρελαιοειδών προϊόντων» της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Αναβάθμιση λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων»

Είδος Διαδικασίας: Συνοπτικός Διαγωνισμός άρθρου 117 του Ν.4412/2016

Προϋπολογισμός: 27.096,78 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 24%)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής καθώς και αποσφράγισης των προσφορών είναι η 08/11/2019.
Ημέρα: Παρασκευή, Ώρα: 11:00 πμ

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ τομέα Ενέργειας (1ος όροφος), Λεωφ. Μεσογείων 119, Τ.Κ.: 10192 Αθήνα, Τηλέφωνα επικοινωνίας 213-1513105, φαξ: 213-1513460, email: mailto:christofisk@prv.ypeka.gr

Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα Παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω του δικτυακού τόπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας www.ypeka.gr και της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητακαι Καινοτομία» www.antagonistikotita.gr.

Κριτήριο κατακύρωσης (Αρθρο 86 Ν.4412/2016): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

CPV: 85312320-8 Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών

Συγχρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με πόρους της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 


Συνημμένα Αρχεία
24/10/2019 Απόφασης Επαναπροκήρυξης Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για τη δράση «Μελέτη για την οργάνωση, τη λειτουργία και τον έλεγχο αγοράς πετρελαιοειδών προϊόντων»
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19