Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαγωνισμοί

Επανάληψη Διακήρυξης για τον διαγωνισμό (Διακήρυξη 01/2019) της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: Παροχή υπηρεσιών Ψηφιακής Προβολής και οργάνωσης παρουσίασης των αποτελεσμάτων της πράξης «Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός» [13/9/2019]


Είδος Διαδικασίας: Διαγωνισμός με τίτλο: Παροχή υπηρεσιών Ψηφιακής Προβολής και οργάνωσης παρουσίασης των αποτελεσμάτων της πράξης «Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός».

Προϋπολογισμός: 212.840,46 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής καθώς και αποσφράγισης των προσφορών είναι η 03/10/2019 και ώρα 14.00.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Ο διαγωνισμός διενεργείται από την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους, στο γραφείο επί της οδού Σκουφά 11, ΤΚ 10673 – Αθήνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2103647995, φαξ: 2103647910, email: grammateia@athoskivotos.eu

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στον διαδικτυακό ιστοχώρο http://www.athoskivotos.eu/ και ειδικότερα στην κατηγορία «Προσκλήσεις».

Κριτήριο κατακύρωσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, η οποία θα λάβει υπόψη τη σταθερή τιμή των 212.840,46 ευρώ και θα προκύψει αποκλειστικά βάσει των ποιοτικών κριτηρίων

CPV: 79950000 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων, 92000000 Ψυχαγωγικές, Πολιτιστικές και αθλητικές υπηρεσίες.

Συγχρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με πόρους της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).


Συνημμένα Αρχεία
13/9/2019 Επανάληψη Τέυχους Διακήρυξης Διαγωνισμού
13/9/2019 Περίληψη Επανάληψης Διακήρυξης Διαγωνισμού
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19