Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της δράσης «Ενέργειες Δημοσιότητας για τη Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Προορισμών» [22/4/2019]


Είδος Διαδικασίας: Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016

Προϋπολογισμός: 71.289,00 ευρώ με ΦΠΑ (57.491,13 ευρώ καθαρό ποσό και 13.797,87 ευρώ ΦΠΑ)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06/05/2019, Ημέρα: Δευτέρα, Ώρα: 15.00 μμ

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού (ΕΔΕΤΤ), Κοραή 4, 2ος όροφος, Τ.Κ. 10564, Αθήνα

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

CPV: 63510000-7 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και συναφείς υπηρεσίες

Συγχρηματοδότηση: Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Πράξη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)


Συνημμένα Αρχεία
Απόφαση Διακήρυξης
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

TEPIX

EquiFund