Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της δράσης «Ενέργειες Δημοσιότητας για τη Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Προορισμών» [22/4/2019]


Είδος Διαδικασίας: Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016

Προϋπολογισμός: 71.289,00 ευρώ με ΦΠΑ (57.491,13 ευρώ καθαρό ποσό και 13.797,87 ευρώ ΦΠΑ)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06/05/2019, Ημέρα: Δευτέρα, Ώρα: 15.00 μμ

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού (ΕΔΕΤΤ), Κοραή 4, 2ος όροφος, Τ.Κ. 10564, Αθήνα

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

CPV: 63510000-7 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και συναφείς υπηρεσίες

Συγχρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με πόρους της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).


Συνημμένα Αρχεία
Απόφαση Διακήρυξης
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19