Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για τη δράση «Μελέτη για την οργάνωση, τη λειτουργία και τον έλεγχο αγοράς πετρελαιοειδών προϊόντων» [10/4/2019]


Είδος Διαδικασίας: Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016

Προϋπολογισμός: 33.600,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) 27.096,78 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 24%)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22/04/2019, Ημέρα: Δευτέρα, Ώρα : 14.00 μμ

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας / Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ τομέα Ενέργειας, Λεωφ. Μεσογείων 119, Τ.Κ. 10192, Αθήνα (Γραφείο 126, 1ος όροφος)

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 

CPV: 85312320-8 Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών

Συγχρηματοδότηση: 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με πόρους της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).


Συνημμένα Αρχεία
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19