Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για τη δράση «Μελέτη για την οργάνωση, τη λειτουργία και τον έλεγχο αγοράς πετρελαιοειδών προϊόντων» [10/4/2019]


Είδος Διαδικασίας: Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016

Προϋπολογισμός: 33.600,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) 27.096,78 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 24%)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22/04/2019, Ημέρα: Δευτέρα, Ώρα : 14.00 μμ

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας / Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ τομέα Ενέργειας, Λεωφ. Μεσογείων 119, Τ.Κ. 10192, Αθήνα (Γραφείο 126, 1ος όροφος)

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 

CPV: 85312320-8 Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών

Συγχρηματοδότηση: Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»


Συνημμένα Αρχεία
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

TEPIX

EquiFund