Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Επιλογή Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014 – 2020 σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 (β) του Ν. 4314/2014 [15/12/2015]


Αντικείμενο του έργου του ΕΦΔ είναι η άσκηση συγκεκριμένων καθηκόντων διαχείρισης έργων κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ, υπό την εποπτεία και ευθύνη της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, σύμφωνα με τις αποφάσεις εκχώρησης σε αυτόν, αρμοδιοτήτων Διαχειριστικής Αρχής και στη βάση προκηρύξεων κρατικών ενισχύσεων που θα εκδίδονται με βάση το άρθρο 47 του ν. 4314/2014 και η διαχείριση των αντίστοιχων πόρων ενδεικτικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 1 δις ευρώ.

Οι υποψήφιοι ΕΦΔ (και σε περίπτωση Ένωσης κάθε μέλος της) πρέπει: να είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, να εκπροσωπούν οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, κατά την έννοια της παρ β του Κανονισμού ΕΕ 240/2014, μεταξύ των οποίων οι εξής: αναγνωρισμένες σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο οργανώσεις κοινωνικών εταίρων, ιδίως διεπαγγελματικές οργανώσεις γενικού χαρακτήρα και τομεακές οργανώσεις, εθνικά ή περιφερειακά επιμελητήρια και επιχειρηματικές ενώσεις που εκπροσωπούν το γενικό συμφέρον τομέων ή κλάδων ή άλλοι παρόμοιοι φορείς με οργάνωση σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Σε περίπτωση υποψηφίου υφιστάμενου νομικού προσώπου οι προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να πληρούνται και στο πρόσωπο των εταίρων που το απαρτίζουν.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, στο κεντρικό Πρωτόκολλο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΑνΕΚ, Μεσογείων 56, 1ος όροφος, ΤΚ 115 27, Αθήνα το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29.1.2016 και ώρα 14:00. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

Οι υποψήφιοι ΕΦΔ μπορούν να ζητήσουν γραπτώς συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της Πρόσκλησης μέχρι και την Τετάρτη 13.1.2016, με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΝΕΚ, Μεσογείων 56, 11527 Αθήνα, fax: 2107473666, e-mail: competitiveness@mou.gr

Οι απαντήσεις στις διευκρινίσεις που ζητούνται θα αποστέλλονται το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 21.1.2016 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους ερωτώντες και παράλληλα θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (http://www.antagonistikotita.gr/).


Συνημμένα Αρχεία
29/1/2016 Απόφαση Σύστασης και Συγκρότησης Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών & Επιτροπής Ενστάσεων
18/1/2016 Απάντηση Ερωτήματος σχετικά με τις Εγγυητικές Επιστολές
15/12/2015 1. Απόφαση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
15/12/2015 2. Περίληψη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
15/12/2015 3. Τεύχος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
15/12/2015 Παράρτημα 01 - Κανονισμοί ΕΔΕΤ 2014-2020
15/12/2015 Παράρτημα 02 - ΕΣΠΑ 2014-2020
15/12/2015 Παράρτημα 03 - ΕΠΑΝΕΚ 2014 - 2020
15/12/2015 Παράρτημα 04 - Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠΑνΕΚ
15/12/2015 Παράρτημα 05 - Κανονισμός 4314/2014
15/12/2015 Παράρτημα 06 - Νομοθετικό Πλαίσιο ΕΦΔ
15/12/2015 Παράρτημα 07 - Οδηγός Δημοσιότητας
15/12/2015 Παράρτημα 08 - Κανονισμοί Κρατικών Ενισχύσεων 2014-2020
15/12/2015 Παράρτημα 09 - Σχέδια Εγγυητικών Επιστολών
15/12/2015 Παράρτημα 10 - ΣΔΕ Ορισμός Αρχών
15/12/2015 Παράρτημα 11 - Anti-Fraud
15/12/2015 Παράρτημα 12 - ΣΔΕ Κρατικών Ενισχύσεων
15/12/2015 Παράρτημα 13 - Έντυπο Υποβολής Προσφοράς
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19