Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Ακολουθήστε μας
στα κοινωνικά δίκτυα
Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube
Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Αυξήστε το μέγεθος των γραμμάτων Μειώστε το μέγεθος των γραμμάτων

Οδηγός Προκήρυξης


Το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών» αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν επενδύσεις  προσανατολισμένες στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής.

Πρώτη Ημέρα Υποβολής: 25/2/13

Τελευταία Μέρα Υποβολής: 10/5/13

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα

Τομέας Δραστηριότητας: Μεταποίηση, Τουρισμός, Εμπόριο, Υπηρεσίες

Περιφέρειες: αφορά σε επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν στις 13 Περιφέρειες της χώρας, στους σχετικούς 'Αξονες των πέντε Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ).

Συνολικός Προϋπολογισμός: 456 εκ. ευρώ


Συνημμένα Αρχεία
30/12/2016 Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος (Δεκέμβριος 2016)
28/9/2016 Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος (Σεπτέμβριος 2016)
30/3/2016 Απόφαση Παράτασης της ημερομηνίας υποβολής αιτημάτων επαλήθευσης-πιστοποίησης ολοκλήρωσης του Προγράμματος έως την 15/4/2016 και ώρα 17:00 μμ
29/2/2016 Απόφαση Παράτασης της ημερομηνίας υποβολής αιτημάτων ολοκλήρωσης, του Προγράμματος έως τις 2/3/2016 και ώρα 17.00.
15/12/2015 Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος
30/9/2015 Απόφαση Επαναξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας για την περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
18/9/2015 Τροποποίηση της Απόφασης Διαπίστωσης μη πλήρωσης των όρων ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης για δυνητικά εντασσόμενα έργα για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
9/9/2015 Ορθή Επανάληψη της Απόφασης Επαναξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας για την Περιφέρεια Αττικής
7/8/2015 Αποφάσεις Επαναξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας για τις περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου
7/8/2015 Απόρριψη Αιτημάτων Θεραπείας επί των Υπουργικών Αποφάσεων Διαπίστωσης μη πλήρωσης όρων Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργων στο Πρόγραμμα για τις περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας
7/8/2015 Τροποποίηση Απόφασης Διαπίστωσης μη πλήρωσης των όρων Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης για δυνητικά εντασσόμενα έργα της περιφέρειας Αττικής
21/7/2015 Απόφαση ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργων μετά την επαναξιολόγηση αιτημάτων θεραπείας για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
20/7/2015 Αποφάσεις απόρριψης αιτημάτων θεραπείας ένταξης & έγκρισης χρηματοδότησης έργων για τις Περιφέρειες Κ. Μακεδονίας, Αττικής, Ν. Αιγαίου
8/7/2015 Αποφάσεις απόρριψης αιτημάτων θεραπείας ένταξης & έγκρισης χρηματοδότησης έργων για τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, ΑΜΘ & Θεσσαλίας
7/7/2015 Αποφάσεις ένταξης & έγκρισης χρηματοδότησης μετά την επαναξιολόγηση αιτημάτων θεραπείας για τις Περιφέρειες Αττικής & Πελοποννήσου
22/6/2015 Τροποποιήσεις των Αποφάσεων Ένταξης και έγκριση χρηματοδότησης των έργων για τις Περιφέρειες Κ. Μακεδονίας, ΑΜΘ & Θεσσαλίας
19/6/2015 Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Ένταξης και έγκριση χρηματοδότησης των έργων για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
9/6/2015 Τροποποίηση των αποφάσεων διαπίστωσης μη πλήρωσης των όρων ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης για δυνητικά εντασσόμενα έργα για τις Περιφέρειες Β. & Ν. Αιγαίου, Κρήτης
9/6/2015 Αποφάσεις Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργων μετά την επαναξιολόγηση αιτημάτων θεραπείας για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Ν. & Β. Αιγαίου
8/6/2015 Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων
20/5/2015 Απένταξη ενταγμένου έργου για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
13/5/2015 Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης και έγκρισης έργων μετά την εξέταση αιτημάτων θεραπείας για την Περιφέρεια Κρήτης
8/5/2015 Αποφάσεις Συγκρότησης Επιτροπών Αξιολόγησης για τις Περιφέρειες Αττικής & Ιονίων Νήσων και ΦΕΚ
7/5/2015 Τροποποίηση απόφασης διαπίστωσης μη πλήρωσης των όρων ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης για δυνητικά εντασσόμενα έργα της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου
29/4/2015 Τροποποίηση απόφασης διαπίστωσης μη πλήρωσης των όρων ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης για δυνητικά εντασσόμενα έργα στην Περιφέρεια Αττικής
24/4/2015 Τροποποίηση του Οδηγού του προγράμματος ως προς την προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων έως τις 31/12/2015
21/4/2015 Απόφαση σύστασης, συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης για το πρόγραμμα στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
17/4/2015 Απόφαση ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης μετά την επαναξιολόγηση αιτημάτων θεραπείας για την περιφέρεια Θεσσαλίας
17/4/2015 Απόφαση ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης μετά την επαναξιολόγηση αιτημάτων θεραπείας για την περιφέρεια Κ. Μακεδονίας
3/4/2015 Απόφαση ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης μετά την επαναξιολόγηση αιτημάτων θεραπείας για την Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας
2/3/2015 Απόφαση επαναξιολόγησης αιτημάτων Θεραπείας για το πρόγραμμα για την περιφέρεια Αττικής
13/2/2015 Τροποποίηση των αποφάσεων διαπίστωσης μη πλήρωσης των όρων ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης για δυνητικά εντασσόμενα έργα
13/2/2015 Απόφαση επαναξιολόγησης αιτημάτων θεραπείας περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
13/2/2015 Τροποποίηση της απόφασης 30/6/2014 ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
16/1/2015 Τροποποιήσεις των αποφάσεων 3ης και 4ης επιτροπής αξιολόγησης αιτημάτων θεραπείας
16/1/2015 Αποφάσεις Επαναξιολόγησης των Αιτημάτων Θεραπείας για τις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Δ. Ελλάδας, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Ν. & Β. Αιγαίου, Α. & Δ. Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας
17/12/2014 Τροποποίηση των αποφάσεων διαπίστωσης μη πλήρωσης των όρων ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης για δυνητικά εντασσόμενα έργα για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου & Νοτίου Αιγαίου
1/12/2014 Ορισμός, για τα ενταγμένα υπό όρους έργα της 2ας Φεβρουαρίου 2015 ως νέας καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης των έργων
26/11/2014 Τροποποίηση αποφάσεων διαπίστωσης μη πλήρωσης όρων ένταξης & έγκρισης χρηματοδότησης για δυνητικά εντασσόμενα έργα για τις Περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Αττική, Βόρειο & Νότιο Αιγαίο,Ήπειρος,Δυτική Ελλάδα,Κρήτη
26/11/2014 Απόφαση Τροποποίησης της ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργων μετά την εξέταση αιτημάτων θεραπείας για την Περιφέρεια Πελοποννήσου
18/11/2014 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Αποδοχή – Απόρριψη Αιτημάτων Θεραπείας
31/10/2014 Αποφάσεις Ορισμού, για τα ενταγμένα υπό όρους έργα, της 1ης Δεκεμβρίου 2014 ως νέας καταληκτικής ημερομηνίας, αντί της 31ης Οκτωβρίου 2014
31/10/2014 Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος ως προς την προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων
31/10/2014 Τροποποίηση της Απόφασης Eνταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργων μετά την εξέταση αιτημάτων θεραπείας για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
31/7/2014 Απόφαση Συγκρότησης Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας επί των Υπουργικών Αποφάσεων Διαπίστωσης μη πλήρωσης όρων των Υπουργικών Αποφάσεων Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργων
3/7/2014 Αποφάσεις διαπίστωσης μη πλήρωσης των όρων για τα δυνητικά εντασσόμενα έργα
30/6/2014 Τροποποίηση των Αποφάσεων 30.10.2013 ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων μετά την εξέταση αιτημάτων θεραπείας
30/6/2014 Αποφάσεις Ένταξης και Έγκρισης χρηματοδότησης υπό όρους για τα δυνητικά εντασσόμενα έργα, μετά την εξέταση των αιτημάτων θεραπείας
30/6/2014 Απόφαση Τροποποίησης της με Α.Π. 6979/4018/A2/06.06.2014 Υπουργικής Απόφασης - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
30/6/2014 Αποφάσεις διαπίστωσης πλήρωσης των όρων για την ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης των δυνητικών εντασσόμενων έργων
27/6/2014 Τροποποίηση της Απόφασης 27.03.2014 Διαπίστωσης Πλήρωσης των 'Ορων για δυνητικά εντασσόμενα έργα για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
26/6/2014 Τροποποιήσεις των Αποφάσεων 15/04/2014 Διαπίστωσης Πλήρωσης των όρων για τα δυνητικά εντασσόμενα έργα
26/6/2014 Τροποποιήσεις των Αποφάσεων 13/05/2014 Διαπίστωσης Πλήρωσης των όρων για τα δυνητικά εντασσόμενα έργα
25/6/2014 Αποφάσεις 'Ενταξης και 'Εγκρισης Χρηματοδότησης 'Εργων μετά απο εξέταση αιτημάτων θεραπείας
12/6/2014 Αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργων μετα την εξέταση αιτημάτων θεραπείας για τις Περιφέρειες Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας
5/6/2014 Αποφάσεις διαπίστωσης πλήρωσης των όρων έγκρισης χρηματοδότησης των δυνητικά εντασσόμενων έργων για τις Περιφέρειες Αττική, B. & Ν. Αιγαίο
3/6/2014 Αποφάσεις Αποδοχής – Απόρριψης Αιτημάτων Θεραπείας
3/6/2014 Αποφάσεις διαπίστωσης πλήρωσης των όρων έγκρισης χρηματοδότησης των δυνητικά εντασσόμενων έργων
13/5/2014 Αποφάσεις διαπίστωσης πλήρωσης των όρων έγκρισης χρηματοδότησης των δυνητικά εντασσόμενων έργων
25/4/2014 Αποφάσεις Αποδοχής – Απόρριψης Αιτημάτων Θεραπείας
22/4/2014 Απόφαση Αντικατάστασης τακτικού μέλους Επιτροπής Αξιολόγησης για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
16/4/2014 Αποφάσεις διαπίστωσης πλήρωσης των όρων έγκρισης χρηματοδότησης των δυνητικά εντασσόμενων έργων για τις Περιφέρειες Αττική, Ν. Αιγαίο & Στερεά Ελλάδα
15/4/2014 Αποφάσεις διαπίστωσης πλήρωσης των όρων έγκρισης χρηματοδότησης των δυνητικά εντασσόμενων έργων
10/4/2014 Aπαντήσεις σε Συχνές Ερωτήσεις για την Υλοποίηση των Έργων των Δικαιούχων και των Δυνητικά Εντασσόμενων Έργων με αλλαγή στην Ερώτηση - Απάντηση 11.1
8/4/2014 Επικαιροποιημένος Οδηγός Υλοποίησης Εργων των Δικαιούχων του Προγράμματος (4η έκδοση Απρίλιος 2014)
28/3/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Απόφασης διαπίστωσης πλήρωσης των όρων έγκρισης χρηματοδότησης των δυνητικά εντασσόμενων έργων στο Πρόγραμμα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
27/3/2014 Αποφάσεις διαπίστωσης πλήρωσης των όρων έγκρισης χρηματοδότησης των δυνητικά εντασσόμενων έργων στο Πρόγραμμα
27/3/2014 Αποφάσεις παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας έως την 31η Μαρτίου 2014 για τα δυνητικά εντασσόμενα έργα του Προγράμματος
18/3/2014 Απόφαση Συγκρότησης Πέμπτης (5ης) Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας
14/3/2014 Έντυπο Αίτησης Επαλήθευσης / Πιστοποίησης Δαπανών & Οδηγίες για την Κατάρτιση & Υποβολή της Αίτησης για τους Δυνητικά Δικαιούχους του Προγράμματος
11/3/2014 Απόφαση Συγκρότησης τρίτης Επιτροπής Αξιολόγησης των Αιτημάτων Θεραπείας για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
10/3/2014 Απόφαση Έγκρισης Πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας του Προγράμματος
4/3/2014 Απόφαση Συγκρότησης μιας επιπλέον Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας για την Περιφέρεια Αττικής
28/2/2014 Υπουργικές Αποφάσεις Ένταξης και Έγκρισης Χρηματοδότησης των Δυνητικά Εντασσόμενων
28/2/2014 Απόφαση Τροποποίησης & Τροποποιημένoς Οδηγός Εφαρμογής του Προγράμματος και Παραρτημάτων
28/2/2014 Καθορισμός παραδοτέων για την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ενεργειών και επιλέξιμων δαπανών σύμφωνα με τα Παραρτήματα VII και XV του Οδηγού του Προγράμματος
28/2/2014 Υπουργική Απόφαση Ενταξης των Εργων που υλοποιούνται στο νησί της Ιθάκης
18/2/2014 Απόφαση συγκρότησης μίας επιπλέον Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
17/2/2014 Έντυπο Αίτησης Τελικής Επαλήθευσης Έργου Δικαιούχου (Ολοκλήρωσης Έργου)
11/2/2014 Επικαιροποιημένος Οδηγός Υλοποίησης Έργων των Δικαιούχων του Προγράμματος (3η έκδοση Φεβρουάριος 2014)
11/2/2014 Aπαντήσεις σε Συχνές Ερωτήσεις για την Υλοποίηση των Έργων των Δικαιούχων και των Δυνητικά Εντασσόμενων Έργων (έκδοση 2/2014)
10/2/2014 Αποφάσεις Ορισμού νέας καταληκτικής ημερομηνίας 20η Μαρτίου 2014 για τα δυνητικά εντασσόμενα έργα
6/2/2014 Απόφαση Συγκρότησης δύο επιπλέον Επιτροπών Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας για την Περιφέρεια Αττικής
4/2/2014 2η Τροποποίηση της Απόφασης με Α.Π. 9247/2434/Α2/12.12.2013 Περιφέρεια Αττικής - Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας (4/2/2014)
21/1/2014 Απόφαση Τροποποίησης της με α.π. 7782/1998/A2/30.10.2013 Απόφασης Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα για την Περιφέρεια Αττικής
20/1/2014 Απόφαση Τροποποίησης της Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπών Αξιολόγησης των Αιτημάτων Θεραπείας (20/1/2014)
16/1/2014 Οδηγός Υλοποίησης των Έργων για τους Δικαιούχους του Προγράμματος ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ με αλλαγή στη σελίδα 7
12/12/2013 Συγκρότηση Επιτροπών Αξιολόγησης των Αιτημάτων Θεραπείας
10/12/2013 Οδηγίες για την κατάρτιση και υποβολή Αιτημάτων Τροποποίησης & Πιστοποίησης Εγκεκριμένων Δανείων για το Πρόγραμμα
9/12/2013 Αιτήματα Τροποποιήσεων, Επαλήθευσης, Πιστοποίησης & Οδηγίες για την υποβολή ενδιάμεσης επαλήθευσης για τους Δικαιούχους του Προγράμματος
22/11/2013 Διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία ένταξης και ενίσχυσης των δυνητικά εντασσόμενων έργων στο πλαίσιο του Προγράμματος
31/10/2013 Απόφαση Τροποποίησης & Τροποποιημένoς Οδηγός του Προγράμματος και Παραρτημάτων
30/10/2013 Αποτελέσματα Περιφέρειας Πελοποννήσου
30/10/2013 Αποτελέσματα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
30/10/2013 Αποτελέσματα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
30/10/2013 Αποτελέσματα Περιφέρειας Αττικής
30/10/2013 Αποτελέσματα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
30/10/2013 Αποτελέσματα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
30/10/2013 Αποτελέσματα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
30/10/2013 Αποτελέσματα Περιφέρειας Ηπείρου
30/10/2013 Αποτελέσματα Περιφέρειας Θεσσαλίας
30/10/2013 Αποτελέσματα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
30/10/2013 Αποτελέσματα Περιφέρειας Κρήτης
30/10/2013 Αποτελέσματα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
30/10/2013 Αποτελέσματα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
4/10/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Τροποποιημένος Οδηγός του Προγράμματος & Τροποποιημένο Παράρτημα ΙΙ
9/7/2013 Απόφαση Έγκρισης αρχείων και oδηγιών στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης
10/5/2013 Απόφαση Παράτασης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής έως τις 16/5/13
12/4/2013 Απόφαση Τροποποίησης των Παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και ΧΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος και Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων_πλήρες αρχείο 4/3/13
2/4/2013 Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις (2/4/2013)
12/2/2013 Νέο σημείο ενημέρωσης κοινού και υποβολής επενδυτικών προτάσεων για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. [Ανακοίνωση]
6/2/2013 Βοηθητικό Σημείωμα για την Καινοτομία
25/1/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος «Ορισμός Επιλέξιμων ΚΑΔ – NACE 2008 και Στάθμιση αυτών ανά Περιφέρεια» - Οδηγός Προκήρυξης & Παραρτήματα
14/1/2013 Οδηγός Προκήρυξης και Παραρτήματα
6/8/2013 Αποφάσεις Συγκρότησης Επιτροπών Αξιολόγησης
19/7/2013 Απόφαση Τροποποίησης του Παραρτήματος ΧΙΙΙ: "Αρμόδια Όργανα και Διαδικασία Αξιολόγησης"
19/7/2013 Ορθή Επανάληψη Αποφάσεων Ορισμού Αξιολογητών για την Κεντρική & Δυτική Μακεδονία
19/7/2013 Απόφαση Ορισμού Εποπτών Αξιολόγησης