Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Ακολουθήστε μας
στα κοινωνικά δίκτυα
Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube
Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Αυξήστε το μέγεθος των γραμμάτων Μειώστε το μέγεθος των γραμμάτων

Εκδηλώσεις


Απολογισμός εκδήλωσης της ΑΝΚΟ σε συνεργασία με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ [30/4/2013]


Αποτελεσματική και ουσιαστικού ενδιαφέροντος κρίθηκε από όλους τους συμμετέχοντες η ενημερωτική συνάντηση των Συμβούλων Επιχειρήσεων - Μελετητών που πραγματοποιήθηκε στην ΑΝΚΟ, την Τετάρτη 30 Απριλίου, στις 12 το μεσημέρι, με στόχο την σωστή υποβολή επενδυτικών σχεδίων στο πρόγραμμα "Ενίσχυσης ΜΜΕ στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, χονδρικού εμπορίου και υπηρεσιών" του ΕΣΠΑ, του οποίου η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων λήγει στις 10 Μαίου.

Η ΑΝΚΟ σε συνεργασία με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΕΑΠΕ) του ΕΠΑΝ ΙΙ, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των ενημερωτικών εκδηλώσεων προς επιχειρήσεις και κλαδικούς φορείς, πραγματοποίησε μία τελευταία ενημερωτική συνάντηση για τους Συμβούλους Επιχειρήσεων -Μελετητές αλλά και με την παρουσία επιχειρηματιών που θα εκπονήσουν μόνοι τους τον επενδυτικό τους φάκελο, με στόχο να αποσαφηνιστούν όλες οι λεπτομέρειες του εντύπου υποβολής και να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων χωρίς προβλήματα.

Το στέλεχος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, κ. Θανάσης Κακούδης, παρουσίασε και ανέλυσε με σαφήνεια ένα "υπόδειγμα" εντύπου υποβολής σε 40 συμβούλους-μελετητές που συμμετείχαν στη διαδικασία, ενώ στη διάρκεια της τετράωρης συνάντησης αποσαφηνήστηκαν επίσης ερωτήματα και απορίες που αφορούν όχι μόνο στην προετοιμασία και υποβολή των επενδυτικών φακέλων αλλά και σε στην ορθή υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων που θα εγκριθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, του οποίου η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί πριν το τέλος του καλοκαιριού. Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης στελέχη του Τμήματος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας της ΑΝΚΟ, η οποία αποτελεί και σημείο υποβολής των προτάσεων για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Υπενθυμίζουμε πως το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου & Υπηρεσιών» αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν επενδύσεις προσανατολισμένες στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής.


Ενισχύονται έργα επιλέξιμου προϋπολογισμού:
• από 30.000 έως 300.000 ¤ για τον τομέα «Μεταποίηση»
• από 20.000 έως 300.000 ¤ για τον τομέα «Τουρισμός»
• από (20.000 έως 100.000 ¤ για τον τομέα «Εμπόριο - Υπηρεσίες».


Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης είναι υποχρεωτική μέσω της ιστοσελίδας: www.ependyseis.gr/mis από τις 25/2/2013 μέχρι και τις 10/5/2013 και ώρα 17.00. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων. Τα επενδυτικά σχέδια (φάκελοι υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε 10 ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, καθώς και στα συνεργαζόμενα με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς.


Για περισσότερες πληροφορίες στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: ΑΝΚΟ-Παράρτημα ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τηλ. 24610.24022, e-mail:info@anko-eunet.gr, fax:2461049210, www.anko.gr & www.anko-eunet.gr, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (www.pdm.gov.gr), Eπιμελητήρια και Συναιτεριστικές Τράπεζες Δυτικής Μακεδονίας.


Επιστροφή