Ταμείο Επιχειρηματικότητας - Ταμείο Δανειοδοτήσεων

Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ)

Το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΠΙΧ) συστάθηκε με την υπ' αριθμ. 12017/1245/27-10-2010 (ΦΕΚ Β' 1697/27-10-2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση, ως χωριστή λογιστικά χρηματοδοτική μονάδα, εντός του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), προκειμένου να συνδράμει στην ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όλων των κλάδων και όλων των τύπων των Εταιρειών, είτε αυτές είναι υπό σύσταση, ή νέες, ή ακόμα και υφιστάμενες, σε κάθε περίπτωση, όμως, οικονομικά βιώσιμες.

Η χρηματοδότηση του Ταμείου γίνεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα, με συνολική δαπάνη ύψους 460 εκατ. €

2/4/2014 ΤΕΠΙΧ - Μέτρο Επιλέξιμων Επιχειρήσεων Νομού Κεφαλονιάς
περισσότερα...

6/6/2013 Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα
περισσότερα...

30/4/2013 Επιχειρηματική Επανεκκίνηση
περισσότερα...

23/4/2013 Επιχειρηματική Επανεκκίνηση - Πρόσκληση προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς
περισσότερα...

6/2/2013 Νησιωτική Επιχειρηματικότητα - Πρόσκληση προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς
περισσότερα...

Α` Προκήρυξη - Ταμείο Δανειοδοτήσεων
περισσότερα...ΕΠΑΝ ΙΙ - Η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης


Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΣΠΑ