Ταμείο Επιχειρηματικότητας - Ταμείο Δανειοδοτήσεων

Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ)

Το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΠΙΧ) συστάθηκε με την υπ' αριθμ. 12017/1245/27-10-2010 (ΦΕΚ Β' 1697/27-10-2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση, ως χωριστή λογιστικά χρηματοδοτική μονάδα, εντός του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), προκειμένου να συνδράμει στην ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όλων των κλάδων και όλων των τύπων των Εταιρειών, είτε αυτές είναι υπό σύσταση, ή νέες, ή ακόμα και υφιστάμενες, σε κάθε περίπτωση, όμως, οικονομικά βιώσιμες.

Η χρηματοδότηση του Ταμείου γίνεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα, με συνολική δαπάνη ύψους 460 εκατ. €

Επιχειρηματική Επανεκκίνηση - Πρόσκληση προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς

«ΤΕΠΙΧ - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» 

Ημ. Δημοσίευσης: 06-02-2013

Καταληκτική Ημ. Υποβολής Φακέλων: 04-03-2013 14:00

Ημ. και Ώρα Αποσφράγισης Φακέλων: 04-03-2013 14:00

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς για την προσχώρηση σε συνεργασία με σκοπό την συνεπένδυση κεφαλαίων τους απο κοινού με κεφάλαια του ΤΕΠΙΧ για την παροχή δανείων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού και δάνεια επενδυτικού σκοπού).


Συνημμένα Αρχεία
25/10/2013 Αξιολόγηση Προτάσεων Τραπεζών
27/2/2013 Πρόσκληση προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς
27/2/2013 Ερωτήσεις - Απαντήσεις - Διευκρινίσεις ΠρόσκλησηςΕΠΑΝ ΙΙ - Η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης


Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΣΠΑ