Ταμείο Επιχειρηματικότητας - Ταμείο Δανειοδοτήσεων

Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ)

Το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΠΙΧ) συστάθηκε με την υπ' αριθμ. 12017/1245/27-10-2010 (ΦΕΚ Β' 1697/27-10-2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση, ως χωριστή λογιστικά χρηματοδοτική μονάδα, εντός του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), προκειμένου να συνδράμει στην ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όλων των κλάδων και όλων των τύπων των Εταιρειών, είτε αυτές είναι υπό σύσταση, ή νέες, ή ακόμα και υφιστάμενες, σε κάθε περίπτωση, όμως, οικονομικά βιώσιμες.

Η χρηματοδότηση του Ταμείου γίνεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα, με συνολική δαπάνη ύψους 460 εκατ. €

Νησιωτική Επιχειρηματικότητα - Πρόσκληση προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς

«ΤΕΠΙΧ - Νησιωτική Επιχειρηματικότητα»

Ημ. Δημοσίευσης: 23-04-2013

 

Καταληκτική Ημ. Υποβολής Φακέλων: 20/5/2013

 

Συνολική δαπάνη: 80.000.000 ευρώ

 

Περίληψη

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αφορά στη διαμεσολάβηση, συνεργασία με τα Πιστωτικά Ιδρύματα για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών (σχετικές με τη διαδικασία παραλαβής αιτήσεων, χορήγησης δανείων, παρακολούθησης δανείων και καταγγελίας δανείων) προκειμένου (οι τελευταίες) να χορηγήσουν κατ' εντολή της και με τα διαθέσιμα του λογαριασμού του ΤΕΠΙΧ - Νησιωτική Επιχειρηματικότητα, που διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, δάνεια άτοκα ή πολύ χαμηλού επιτοκίου.


Συνημμένα Αρχεία
27/2/2013 Πρόσκληση Εκδήλωσης ΕνδιαφέροντοςΕΠΑΝ ΙΙ - Η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης


Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΣΠΑ