Υπουργείο Οικονομίας & ΑνάπτυξηςΥπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ & ΤΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

GR / EN
Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Αυξήστε το μέγεθος των γραμμάτων Μειώστε το μέγεθος των γραμμάτων
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» συστάθηκε με την ΚΥΑ με Αριθ. Δ13/Φ5.27/18038 (ΦΕΚ 1502 Β'/8.12.2000) με βάση το άρθρο 7 του Ν 2860/2000, η οποία αντικαταστάθηκε με την ισχύουσα σήμερα ΚΥΑ με ΑΠ 1121/ 408 Δ/Φ03.2.3.2012/ΦΕΚ Β 655/7.3.2012.

Με βάση τα άρθρα 5 (παρ 1) και 6 του ν 4314/2014 (Α΄ 265) μετονομάστηκε σε ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης του ΕΠΑΝΕΚ (2014 -2020) και υπάγεται στον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Με βάση το ΦΕΚ 1248/24-06-2015 έγινε αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 4314/2014 και κατάργηση της αριθ. 1121/408Δ/Φ03/2012 (ΦΕΚ Β΄655) κοινής υπουργικής απόφασης.

Σκοπός της Υπηρεσίας είναι η εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της κανονικότητας της διαχείρισης και της εφαρμογής

(α) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ, ΚΠΣ 2000 – 2006) που ολοκληρώθηκε,  

(β) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ, ΕΣΠΑ 2007 -2013),

και

(γ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 -2020) που εγκρίθηκε από την Ε.Ε στις 18.12.2014

Επιπλέον η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ έχει και αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για δράσεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας με πόρους που της έχουν εκχωρηθεί  από τα παρακάτω Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007 – 2013:

 • Των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
 • Του ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
 • Του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Του ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων.

Οργανόγραμμα ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» συγκροτείται από οκτώ (8) Μονάδες ως εξής: 

 • Μονάδα Α1 «Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Επιχειρησιακού Προγράμματος»
 • Μονάδα Α2 «Αξιολόγησης και Ένταξης Πράξεων»
 • Μονάδα Β1 «Διαχείρισης Πράξεων των Θεματικών Στόχων 1,4,6,7 πλην των πράξεων ΤΠΕ»
 • Μονάδα Β2 «Διαχείρισης Πράξεων του Θεματικού Στόχου 3 πλην των πράξεων ΤΠΕ»
 • Μονάδα Β3 «Διαχείρισης Πράξεων των Θεματικών Στόχων 8,10 και 11 πλην των πράξεων ΤΠΕ»
 • Μονάδα Β4 «Διαχείρισης Πράξεων του Θεματικού Στόχου 2, καθώς και των πράξεων ΤΠΕ των λοιπών θεματικών στόχων»
 • Μονάδα Γ «Οργάνωσης – Υποστήριξης»
 • Μονάδα Δ «Οριζόντιων Θεμάτων»

 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα

 

Στελέχωση ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στελεχώνεται με προσωπικό από το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 18 του Ν 3614/2007.

Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ περιγράφονται αναλυτικά στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις
44212/ΚΠΣ Γ'301/ΦΕΚ Β' 1623/29.12.2000 και 2974/666Δ/Φ.04/ ΦΕΚ Β' 564/1.4.2008

Τηλεφωνικός Κατάλογος ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

Πιστοποίηση ISO 9001: 2008

Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς της, η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ προχώρησε από τον Ιούνιο 2003 στην ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που έχει πιστοποιηθεί κατά ΕΝ ISO 9001: 2008 και επαναπιστοποιείται ανά τριετία.

Οι διαδικασίες του συστήματος, ενημερώνονται συνεχώς και σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν από την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.

Επαναξιολόγηση του Πιστοποιητικού κατά EN ISO 9001:2008 που διαθέτει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, πραγματοποιείται ετησίως από την TUV HELLAS (RWTUV) SΑ.

Κατάλογος συμβάσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών

Κατ' εφαρμογήν του άρθρου 8 της ΥΑ 51540//ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / 12.11.2010 (ΦΕΚ Β' 1856/26.11.2010) «Καθορισμός των στοιχείων των Προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισης τους» η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ δημοσιεύει παρακάτω τον κατάλογο των συμβάσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών.

Kατάλογος συμβάσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών του έτους 2015
Kατάλογος συμβάσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών του έτους 2014
Kατάλογος συμβάσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών του έτους 2013
Kατάλογος συμβάσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών του έτους 2012
Kατάλογος συμβάσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών του έτους 2011
Kατάλογος συμβάσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών του έτους 2010


infoepan@mou.gr

801 11 36300

Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube
Ημερίδα παρουσίασης και διαβούλευσης του πλαισίου στρατηγικής του ΕΠΑνΕΚ -κίνηση
Europe In My Region Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων
Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των Περιφερειών στους Τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών με τη χρηματοδότηση των ΠΕΠ

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Jeremie


Ανάπτυξη
Νέος Επενδυτικός Νόμος

Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Χάρτης ιστοχώρου

Στατιστικά στοιχεία ιστοχώρου

Όροι χρήσης

Ομάδα έργου

Υπεύθυνος ιστοχώρου

Γραφείο Πληροφόρησης:
Λεωφ. Μεσογείων 56,
11527, Αθήνα
Τηλ: 801 11 36 300
Fax: 210 74 73 666 ώρες 8 πμ-7.00 μμ
Διάυγεια
Συμβατό με τις προδιαγραφές W3C WAI σε επίπεδο ΑΑ

Πιστοποιημένο από τον οργανισμό TUV

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης