Υπουργείο Οικονομίας & ΑνάπτυξηςΥπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ & ΤΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

GR / EN
Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Αυξήστε το μέγεθος των γραμμάτων Μειώστε το μέγεθος των γραμμάτων
'Αλλα Προγράμματα

20/10/2015 - Ποιοτική έρευνα στις περιφέρειες: Σφραγίδα Αριστείας

Η Επιτροπή εγκαινιάζει μια νέα πρωτοβουλία, που θα διασφαλίσει ότι τα χρήματα των φορολογούμενων δαπανώνται αποτελεσματικά, μέσω της βελτίωσης των συνεργειών μεταξύ της χρηματοδότησης της ΕΕ για την περιφερειακή πολιτική και για την έρευνα.

Το νέο σύστημα «Σφραγίδα Αριστείας» θα δώσει στις περιφέρειες τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν το σήμα ποιότητας που χορηγείται σε ελπιδοφόρες προτάσεις έργων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζοντας 2020» και θα προωθήσει την πρόσβασή τους σε διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης, όπως τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), καθώς και άλλα εθνικά ή περιφερειακά επενδυτικά προγράμματα.

Οι Επίτροποι κα  CorinaCrețu, αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική, και κ. CarlosMoedas, αρμόδιος για την έρευνα, την επιστήμη και την καινοτομία, εγκαινίασαν σήμερα την πρωτοβουλία στην εκδήλωση Ημέρες Ελεύθερης Προσέλευσης OPEN DAYS - Ευρωπαϊκή εβδομάδα των περιφερειών και των πόλεων.

Η Επίτροπος CorinaCreţu δήλωσε: «Για την περίοδο 2014-2020, επενδύσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης αξίας 100 δισ. ευρώ θα προαγάγουν την έρευνα και την καινοτομία, με περισσότερα από 32 δισ. ευρώ να προορίζονται για την υποστήριξη των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), των νεοσύστατων επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών, που αποτελούν τους κύριους μοχλούς καινοτομίας στην Ευρώπη. Η Σφραγίδα της Αριστείας θα συμβάλει στον εντοπισμό και τη στήριξη καινοτόμων έργων και θα τα βοηθήσει να αναπτυχθούν και να ανταγωνιστούν διεθνώς.»

Ο Επίτροπος CarlosMoedas δήλωσε: «Οι περιφέρειες της ΕΕ επενδύουν ήδη σημαντικά στην ποιοτική έρευνα και την καινοτομία στην Ευρώπη. Μέσω της Σφραγίδας Αριστείας μπορούν να επωφεληθούν από το παγκόσμιου κύρους σύστημα αξιολόγησης του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», ώστε να αναγνωρίζουν εύκολα τα καλύτερα έργα στις περιφέρειές τους και να τα υποστηρίζουν με τα κεφάλαιά τους.»

Ο κ. MarkkuMarkkula, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, δήλωσε: «Χάρη στη Σφραγίδα Αριστείας, οι περιφέρειες και οι πόλεις μπορούν να περιλαμβάνουν στα σχέδια καινοτομίας και επενδύσεών τους εξέχοντα έργα ΜΜΕ τα οποία συμμορφώνονται με τους στόχους και τις προτεραιότητες ανάπτυξης που έχουν θέσει. Αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών θα δημιουργήσουν πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσεων για τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές, ενισχύοντας τις συνέργειες μεταξύ του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων».

Το σήμα ποιότητας «Σφραγίδα Αριστείας» θα χορηγείται σε υποσχόμενα έργα που υποβάλλονται δυνάμει του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και τα οποία δεν θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση λόγω δημοσιονομικών περιορισμών, αλλά έλαβαν υψηλή βαθμολογία αξιολόγησης στην απαιτητική και ανεξάρτητη διαδικασία αξιολόγησης. Κατά την πιλοτική φάση, η «Σφραγίδα Αριστείας» θα χορηγείται αρχικά σε προτάσεις από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) οι οποίες υποβάλλονται στο πλαίσιο του μηχανισμού για τις ΜΜΕ του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»..Αργότερα, η δράση θα μπορούσε να διευρυνθεί, ώστε να καλύπτει περισσότερους τομείς του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

Η πρωτοβουλία «Σφραγίδα Αριστείας» συνιστά απτό παράδειγμα της ευρύτερης δέσμευσης της Επιτροπής για τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου των επενδύσεων της ΕΕ στην έρευνα και την καινοτομία, μέσω της βελτίωσης των συνεργειών μεταξύ του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και άλλων ενωσιακών προγραμμάτων, όπως το COSME και το Erasmus+. Αυτό καθορίστηκε και από τον ΠρόεδροJuncker στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, στις 9 Σεπτεμβρίου.

 

Ιστορικό

Το πρόγραμμα χρηματοδότησης της έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 «Ορίζοντας 2020» προσφέρει σχεδόν 80 δισ. ευρώ σε επενδύσεις για έργα έρευνας και καινοτομίας, με σκοπό την υποστήριξη της οικονομικής ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Ποσό ύψους 9 δισ. ευρώ περίπου, δηλαδή τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού που διατίθεται στους πυλώνες «υπεροχή στις βιομηχανικές τεχνολογίες» και «κοινωνική πρόκληση» του εν λόγω προγράμματος, αναμένεται να χορηγηθεί άμεσα στις ΜΜΕ με τη μορφή επιχορηγήσεων, μεταξύ άλλων, από τον «μηχανισμό για τις ΜΜΕ».

Από το 2013, οι νέοι κανόνες που διέπουν τις επενδύσεις στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων απαιτούν μια περισσότερο στρατηγική και συνεργική χρήση των διαφόρων ταμείων της ΕΕ για μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Με προϋπολογισμό ύψους 450 δισ. ευρώ για την περίοδο 2020-2014, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία επενδύουν σε καίριους τομείς που δημιουργούν ανάπτυξη, όπως είναι η καινοτομία, η στήριξη των ΜΜΕ, η κατάρτιση και η εκπαίδευση, η κοινωνική ένταξη και η οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η εκδήλωση «Ημέρες Ελεύθερης Προσέλευσης OPEN DAYS — Ευρωπαϊκή εβδομάδα των περιφερειών και των πόλεων» συνδιοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Από τις 12 έως τις 14 Οκτωβρίου 2015, 6.000 εκπρόσωποι των περιφερειών και των πόλεων της Ευρώπης συγκεντρώνονται στις Βρυξέλλες για την 13η ετήσια εκδήλωση OPEN DAYS, με στόχο να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της πολιτικής για τη συνοχή όσον αφορά την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

 

Περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη «Σφραγίδα Αριστείας»

Δικτυακός τόπος της Σφραγίδας Αριστείας

Μηχανισμός για τις ΜΜΕ του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»

Καθοδήγηση για δικαιούχους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και σχετικών μηχανισμών της ΕΕ

OPEN DAYS — Ευρωπαϊκή εβδομάδα των περιφερειών και των πόλεων

Δικτυακός τόπος του InfoRegio

Το Δελτίο στον ιστότοπο της ΕΕ

Twitter: @CorinaCretuEU / @Moedas / @EU_Regional / @EU_ScienceHub

moreεπιστροφή...infoepan@mou.gr

801 11 36300

Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube
Ημερίδα παρουσίασης και διαβούλευσης του πλαισίου στρατηγικής του ΕΠΑνΕΚ -κίνηση
Europe In My Region Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων
Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των Περιφερειών στους Τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών με τη χρηματοδότηση των ΠΕΠ

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Jeremie


Ανάπτυξη
Νέος Επενδυτικός Νόμος

Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Χάρτης ιστοχώρου

Στατιστικά στοιχεία ιστοχώρου

Όροι χρήσης

Ομάδα έργου

Υπεύθυνος ιστοχώρου

Γραφείο Πληροφόρησης:
Λεωφ. Μεσογείων 56,
11527, Αθήνα
Τηλ: 801 11 36 300
Fax: 210 74 73 666 ώρες 8 πμ-7.00 μμ
Διάυγεια
Συμβατό με τις προδιαγραφές W3C WAI σε επίπεδο ΑΑ

Πιστοποιημένο από τον οργανισμό TUV

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης