Υπουργείο Οικονομίας & ΑνάπτυξηςΥπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ & ΤΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

GR / EN
Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Αυξήστε το μέγεθος των γραμμάτων Μειώστε το μέγεθος των γραμμάτων
Νέα και Ενδιαφέροντα
16/1/2015 - Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης - Παροχή κατάρτισης σε αυτοαπασχολούμενους πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού σε θέματα εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών (κωδ. πρόσκλησης ΕΠΑνΕΚ 03)

Ημερομηνία Έκδοσης: 23/12/2014
Πρώτη ημέρα υποβολής: 23/12/2014
Τελευταία ημέρα υποβολής: 02/03/2015 
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΕ

Συνολικός Π/Υ: 3.250.000 ευρώ

Η πρόσκληση αφορά το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΝΣΕΤΕ), ως Δικαιούχο, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) σχετικά με τη Δράση «Παροχή κατάρτισης σε αυτοαπασχολούμενους πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού σε θέματα εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών», προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων 02 και 02Σ "Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις" του Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία».

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή κατάρτισης σε αυτοαπασχολούμενους πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού σε θέματα εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών, η οποία ενδεικτικά περιλαμβάνει:

  • Εξυπηρέτηση πελατών/ Διαχείριση Παραπόνων
  • Οικονομικά
  • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού- Αρχές εργατικής νομοθεσίας
  • Πωλήσεις και Διαφήμιση
  • Διαχείριση Ποιότητας
  • Προμήθειες και Διαχείριση κόστους
Σκοπός της δράσης είναι η αναβάθμιση των γνώσεων, των δεξιοτήτων, της ευελιξίας και της προσαρμογής των παρόχων τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων.
Ο ακριβής αριθμός των αυτοαπασχολουμένων που θα συμμετέχουν στις ενέργειες κατάρτισης που θα πραγματοποιηθούν, θα περιγράφεται στην Υποβληθείσα Πρόταση με την σχετική ανάλυση κόστους ανά εκπαιδευόμενο.
Το μικτό κόστος, δε μπορεί να υπερβαίνει τα 13 ευρώ ανά ανθρωποώρα κατάρτισης. Στο κόστος περιλαμβάνεται και το επίδομα του καταρτιζομένου. Για την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της παρέμβασης το ΙΝΣΕΤΕ δύναται να συνεργάζεται με:
Α. Αλλους κλαδικούς ή συλλογικούς φορείς συναφείς με θέματα τουρισμού,
Β. Αλλους φορείς του δημόσιου τομέα ή του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που με βάση το καταστατικό σύστασής τους, έχουν τον σχεδιασμό ή/και οργάνωση ή/και υλοποίηση δράσεων κατάρτισης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και τη δυνατότητα εκτέλεσης των προγραμμάτων με ίδια μέσα.
Στην περίπτωση αυτή το ΙΝΣΕΤΕ θα υποβάλει στην πρότασή του σύμφωνο ή μνημόνιο συνεργασίας με τον ή τους φορείς αυτούς.
Οι συνεργαζόμενοι φορείς της Κατηγορίας Β θα πρέπει να έχουν υλοποιήσει ή να υλοποιούν ως Δικαιούχοι συγχρηματοδοτούμενα με ίδια μέσα, προγράμματα κατάρτισης και στις 13 περιφέρειες της χώρας.
H Δράση αποτελεί κρατική ενίσχυση de minimis και ο Δικαιούχος θα πρέπει να τηρεί και να διασφαλίζει την τήρηση του ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων. Οι ωφελούμενοι της Δράσης είναι οι καταρτιζόμενοι, οι οποίοι δεν καταβάλλουν κόστος συμμετοχής.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

  • κ. Φ. Μουστακάτου, τηλ. 210 7450854, e-mail: fmoustakatou@mou.gr
  • Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑΕ, τηλ. 801 11 36 300 (απο σταθερό τηλ.) καθημερινά απο 9 π.μ. έως 5 μ.μ.

Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
Ορθή Επανάληψη - Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (16/01/2015)
backεπιστροφήinfoepan@mou.gr

801 11 36300

Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube
Ημερίδα παρουσίασης και διαβούλευσης του πλαισίου στρατηγικής του ΕΠΑνΕΚ -κίνηση
Europe In My Region Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων
Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των Περιφερειών στους Τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών με τη χρηματοδότηση των ΠΕΠ

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Jeremie


Ανάπτυξη
Νέος Επενδυτικός Νόμος

Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Χάρτης ιστοχώρου

Στατιστικά στοιχεία ιστοχώρου

Όροι χρήσης

Ομάδα έργου

Υπεύθυνος ιστοχώρου

Γραφείο Πληροφόρησης:
Λεωφ. Μεσογείων 56,
11527, Αθήνα
Τηλ: 801 11 36 300
Fax: 210 74 73 666 ώρες 8 πμ-7.00 μμ
Διάυγεια
Συμβατό με τις προδιαγραφές W3C WAI σε επίπεδο ΑΑ

Πιστοποιημένο από τον οργανισμό TUV

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης