Υπουργείο Οικονομίας & ΑνάπτυξηςΥπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ & ΤΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

GR / EN
Αρχική σελίδα
Ειδ. Υπηρεσία Διαχείρισης
Επιτρ. Παρακολούθησης

 

e-Βιβλιοθήκη
Ευρετήριο όρων
Δημοσιότητα
Συχνές ερωτήσεις
Επικοινωνία
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

ΕΠΑνΕΚ-κίνηση ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας!

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;
Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;


Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Αυξήστε το μέγεθος των γραμμάτων Μειώστε το μέγεθος των γραμμάτων
Επιτροπή Παρακολούθησης
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007 – 2013, Αθήνα, 21 Ιουνίου 2010
23/6/2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007 – 2013, Αθήνα, 21 Ιουνίου 2010

ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

A. Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΝ ΙΙ), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 260/55Δ/Φ.50/11 Ιαν. 2008 (ΦΕΚ 383 Β' 6.3.2008) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών, συνήλθε σε 3η Συνεδρίαση στις 21 Ιουνίου 2010, στην Αθήνα, κατόπιν της υπ' αριθ. 3981 / 720/7 Ιουνίου 2010 πρόσκλησης του Προέδρου της κ. Εμμανουήλ Πατεράκη, Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης

2.Χαιρετισμός από την πολιτική ηγεσία

3.Εισήγηση από τον κ. Εμμανουήλ Πατεράκη, Ειδικό Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα και Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης

4.Έγκριση των Πρακτικών της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης της 8.4.2009

5.Παρουσίαση της πορείας εφαρμογής του Προγράμματος: εξειδίκευση, εξέλιξη της εφαρμογής ανά 'Aξονα Προτεραιότητας, δαπάνες, κανόνας Ν+3, συμβολή του Προγράμματος στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης,

6. Συνοπτική παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης υλοποίησης ΕΠΑΝ ΙΙ για το 2009

7.Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων

8.Ενέργειες για την Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΣΠΑ και των ΕΠ 2007 - 2013.

9.Πληροφόρηση - Δημοσιότητα

10.Τροποποίηση της γραπτής διαδικασίας

11.Χρηματοδοτικό εργαλείο JEREMIE

12.Ενημέρωση για το κλείσιμο του ΕΠΑΝ (ΚΠΣ 2000 - 2006)

13.Πολιτική Συνοχής: Επόμενη Προγραμματική Περίοδος

14.'Aλλα θέματα

15.Έγκριση αποφάσεων & συμπερασμάτων

Στη Συνεδρίαση συμμετείχαν 28 μέλη με δικαίωμα ψήφου από τα 38 μέλη της Επιτροπής και ο Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης, στο οποίο ορίζεται ότι υπάρχει απαρτία όταν παρίσταται το 60% των μελών με δικαίωμα ψήφου.

Στον συνημμένο Πίνακα παρουσιάζεται ο κατάλογος των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης με δικαίωμα ψήφου που συμμετείχαν στη συνεδρίαση. Στον ίδιο Πίνακα παρουσιάζονται και τα μέλη που συμμετείχαν με συμβουλευτική ιδιότητα χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Αποφάσεις - Συμπεράσματα

Τα ειδικότερα συμπεράσματα και οι αποφάσεις που ελήφθησαν έχουν ως εξής :

1. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε ομόφωνα την ημερήσια διάταξη.

2. Έγκριση των πρακτικών της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε ομόφωνα τα πρακτικά της 2ης Συνεδρίασης όπως διαβιβάστηκαν με την πρόσκληση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για τη συνεδρίαση και περιελήφθησαν στο φάκελο της 3ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης.

3.Παρουσίαση της πορείας εφαρμογής του Προγράμματος: εξειδίκευση, εξέλιξη της εφαρμογής ανά 'Aξονα Προτεραιότητας, κανόνας Ν+3

Η Επιτροπή ενημερώθηκε για την πορεία εφαρμογής του Προγράμματος και ειδικότερα για τα παρακάτω θέματα :

 • Πρόοδος εξειδίκευσης του Προγράμματος, εκχωρήσεις από την Εθνική Αρχή Συντονισμού και εκχωρήσεις προς Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης κά
 • Πρόοδος ενεργοποίησης (προσκλήσεις, εγκρίσεις οδηγών εφαρμογής, μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής)
 • Εφαρμογή των υλοποιούμενων κατηγοριών πράξεων
 • Προγραμματισμός νέων προσκλήσεων
 • Εφαρμογή του Κανόνα Ν+3
 • Συμβολή του Προγράμματος στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης
 • Σχετικά με τις διαδικασίες για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των Δυνητικών Δικαιούχων και τις έως τώρα ενέργειες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ.

Συνοπτική παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης 2009

Η Επιτροπή ενημερώθηκε σχετικά με το περιεχόμενο της Ετήσιας Εκθεσης 2009. Τα μέλη της Επιτροπής τοποθετήθηκαν επί διαφόρων σημείων της Ετήσιας Έκθεσης και αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος, ιδιαίτερα για τα θέματα βέλτιστης αναλογίας δράσεων κρατικών ενισχύσεων - υποδομών στο πρόγραμμα και της μεθόδου διαχείρισης της δράσης του ΤΕΜΠΜΕ που αφορά και σε κεφάλαια κίνησης. Κατόπιν της συζήτησης, η Ετήσια Έκθεση 2009 εγκρίθηκε ομόφωνα, με μόνη τροποποίηση την απαλοιφή φράσης από την σελίδα 5 σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, η οποία επαναλαμβάνεται στην σελίδα 91.

5. Κριτήρια Επιλογής Πράξεων

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε σχετικά με τις ενέργειες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ όσον αφορά στα κριτήρια επιλογής πράξεων.

Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα εξειδικευμένα κριτήρια επιλογής των παρακάτω Οδηγών Εφαρμογής Δράσεων για τις οποίες η ΕΥΔ έχει εκχωρήσει αρμοδιότητες διαχείρισης σε Ενδιάμεσους Φορείς (άρθρο 4 του Ν.3614/2007):

 1. Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» (Κεφάλαιο 13 «Διαδικασία Αξιολόγησης»)

 • Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ» (Κεφάλαιο 13 «Διαδικασία Αξιολόγησης»)

 • Οδηγός Εφαρμογής Πράξης «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» (Κεφάλαιο 4, Παράγραφος 5 «Αξιολόγηση Επενδυτικών Προτάσεων» και το Παράρτημα 8 «Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδυτικών Προτάσεων»)

 • Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος «ΕΝΔΥΣΗ - ΥΠΟΔΗΣΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» (Κεφάλαιο 14 «Όργανα Υλοποίησης του Προγράμματος και Διαδικασία Αξιολόγησης» και το V «Κριτήρια Εξέτασης και Αξιολόγηση των προτεινομένων επενδυτικών σχεδίων»)

Επίσης, εγκρίθηκαν ομόφωνα,

 • Γενικά Κριτήρια Κρατικών Ενισχύσεων (πλην έρευνας)
 • Γενικά Κριτήρια Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας

Περαιτέρω εξειδίκευση των κριτηρίων αυτών σε κάθε Οδηγό Εφαρμογής Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων θα γίνεται από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης, θα εγκρίνεται από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ η οποία θα ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή Παρακολούθησης.

 

6. Πληροφόρηση - Δημοσιότητα

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για τις ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας 2007-2013.

7. Τροποποίηση της γραπτής διαδικασίας

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για την πρόταση της ΕΥΔ ΕΠΑΕ για την τροποποίηση του 'Aρθρου 6 σημείο Β του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝ ΙΙ, την οποία ενέκρινε ομόφωνα.

 

8. 'Aλλα Θέματα

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε επίσης για:

 • Το θέμα της αξιολόγησης κατά την υλοποίηση των Ε.Π. 2007-2013 σύμφωνα με τον Κανονισμό 1083/2006 και με το περιεχόμενο των εγκυκλίων με αρ. πρωτ. 61072/ΕΥΣΣΑΑΠ/3543/23-12-2008 και 36569/ΕΥΣΣΑΑΠ1934/20-07/2009.
 • Το χρηματοδοτικό εργαλείο JEREMIE
 • Το κλείσιμο του ΕΠΑΝ (ΚΠΣ 2000 - 2006)
 • Την Πολιτική Συνοχής για την Επόμενη Προγραμματική Περίοδο.

Συμπερασματικά, κατά τη συζήτηση στη διάρκεια της συνεδρίασης, αναπτύχθηκε γόνιμος προβληματισμός από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης για το περιεχόμενο των δράσεων του Προγράμματος και αναδείχθηκε η σημασία τους στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της τρέχουσας δυσμενούς διεθνούς οικονομικής συγκυρίας.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο κ. Εμμανουήλ Πατεράκη να υπογράψει τις αποφάσεις και τα συμπεράσματα της 3ης Συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝ ΙΙ

Εμμ. Πατεράκης

Ειδικός Γραμματέας για την

Ανταγωνιστικότητα

 

Μέλη με δικαίωμα ψήφου

α/α

Όνομα

Φορέας

1

Πατεράκης Εμμ.

Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα & Πρόεδρος της ΕπΠα του ΕΠΑΝ ΙΙ

2

Κοκκινοπλίτης Κ.

Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠΑΕ

3

Φούρλας Αλ.

Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας

4

Ντάφλος Α./Σαμπάνη Κ.

Αναπληρωτές Γενικού Γραμματέα Εμπορίου κ. Κομνηνού Στ.

5

Παπασουλιώτης Ν.

Αναπληρωτής Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή κ. Σπυράκου Δ.

6

Κλενιάτης Νίκος

Αναπληρωτής Γενικού Γραμματέα Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής κ. Μαθιουδάκη

7

Μητσός Αχ.

Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας

8

Πουσσαίος Γ.

Γενικός Γραμματέας Τουρισμού

9

Στρατηγάκη Μ.

Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων

10

Αθανασάκης Λ.

Αναπληρωτής ΕΑΣ κ. Κουκολιά

11

Κοτρωνάκη Κ.

Αναπληρώτρια ΕΥ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ κ Σουσούνη

12

Κουρούση Ε.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

13

Χατζηδάκης Αλ.

ΕΟΤ

14

Λάζου Αθ.

ΕΟΜΜΕΧ

15

Κατριβάνος Γ. / Γεροστάθου Αθ.

ΕΥΔ ΕΠ "ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ"

16

Κόμβου Μ.

ΕΥΔ ΕΠ "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ"

17

Παπακωνσταντίνου Ε.

ΜΟΔ ΑΕ.

18

Δασκαλάκης Ν.

ΓΣΕΒΕ

19

Σταυρόπουλος Ελ.

ΕΣΕΕ

20

Ρωμανιάς Γ.

ΟΚΕ

21

Λογαράς Δ.

Αναπληρωτής ΕΣΑμΑ κ. Βαρδακαστάνη Ι.

22

Δεληγιάννης Φ.

ΣΕΒ

23

Διακουλάκης Ν.

ΤΕΕ

24

Νίκου Γ.

Αναπληρώτρια ΥΠΕΚΑ Κλενιάτη Ν.

25

Κυριακάκης Ν.

ΓΓΒ

26

Σακελλαρίου Π.

ΓΓΕΤ

27

Καμπουράκης Γ.

Ένωση Ελληνικών Τραπεζών

28

Πρωτόγερος Χ.

Αναπληρωτής ΚΕΔΚΕ κ. Ζαφειρόπουλου Γ.

Μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου

α/α

Ονομα

Φορεας

1

Περουλάκης Γ.

DG REGIO

2

Νέζη Π.

ΕΔΕΛ

3

Αλεξανδρίδης Α.

Αναπληρωτής ΕΣΑΑ κ. Θωμαϊδη Β.

4

Βασιλόπουλος Γ.

Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών

5

Χατζηπαραδείσης Α.

ΕΥΔ ΕΠΑΕ

6

Δαφνομήλης Α.

ΕΥΔ ΕΠΑΕ

7

Μακρής Αλ.

ΕΥΔ ΕΠΑΕ

8

Ρακοβίτης Κ.

ΕΥΔ ΕΠΑΕ

9

Γρηγορίου Π.

ΕΥΔ ΕΠΑΕ

10

Πουλακάκη Ε.

ΕΥΔ ΕΠΑΕ

11

Κρητικού Ε.

ΕΥΔ ΕΠΑΕ


επιστροφή...infoepan@mou.gr

801 11 36300

Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube
Ημερίδα παρουσίασης και διαβούλευσης του πλαισίου στρατηγικής του ΕΠΑνΕΚ -κίνηση
Europe In My Region Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων
Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των Περιφερειών στους Τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών με τη χρηματοδότηση των ΠΕΠ

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Jeremie


Ανάπτυξη
Νέος Επενδυτικός Νόμος

Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Χάρτης ιστοχώρου

Στατιστικά στοιχεία ιστοχώρου

Όροι χρήσης

Ομάδα έργου

Υπεύθυνος ιστοχώρου

Γραφείο Πληροφόρησης:
Λεωφ. Μεσογείων 56,
11527, Αθήνα
Τηλ: 801 11 36 300
Fax: 210 74 73 666 ώρες 8 πμ-7.00 μμ
Διάυγεια
Συμβατό με τις προδιαγραφές W3C WAI σε επίπεδο ΑΑ

Πιστοποιημένο από τον οργανισμό TUV

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης