Υπουργείο Οικονομίας & ΑνάπτυξηςΥπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ & ΤΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

GR / EN
Αρχική σελίδα
Ειδ. Υπηρεσία Διαχείρισης
Επιτρ. Παρακολούθησης

 

e-Βιβλιοθήκη
Ευρετήριο όρων
Δημοσιότητα
Συχνές ερωτήσεις
Επικοινωνία
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

ΕΠΑνΕΚ-κίνηση ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας!

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;
Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;


Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Αυξήστε το μέγεθος των γραμμάτων Μειώστε το μέγεθος των γραμμάτων
Επιτροπή Παρακολούθησης
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007 – 2013 Αθήνα, 8 Απριλίου 2009
9/4/2009

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007 – 2013 Αθήνα, 8 Απριλίου 2009

ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Α.Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης – Ημερήσια Διάταξη

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΝ ΙΙ), η οποία συγκροτήθηκε με την υπΆ αριθ. 260/55Δ/Φ.50/11 Ιαν. 2008 (ΦΕΚ 383 ΒΆ 6.3.2008) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών,  συνήλθε σε 2η Συνεδρίαση στις 8 Απριλίου 2009, στην Αθήνα, κατόπιν της υπΆ αριθ. 3429/320/255 Α1 /24 Μαρτίου 2009 πρόσκλησης του Προέδρου της κ. Ελευθέριου Σταυρόπουλου, Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης
 2. Έγκριση των Πρακτικών της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης της 27.3.2008
 3. Χαιρετισμός από τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκη και τον  Υφυπουργό κ. Ι Μπούγα
 4. Εισήγηση από τον κ. Ε. Σταυρόπουλο, Ειδικό Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα και Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης
 5. Παρουσίαση της πορείας εφαρμογής του Προγράμματος: εξειδίκευση, εξέλιξη της εφαρμογής ανά 'Aξονα
 6. Προτεραιότητας, κανόνας Ν+3
  Πορεία διαδικασίας για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των Δικαιούχων
 7. Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων
 8. Παρουσίαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013
 9. Πληροφόρηση – Δημοσιότητα - Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας του ΕΠΑΝ ΙΙ
 10. Αξιολόγηση του ΕΠΑΝ ΙΙ
 11. 'Aλλα θέματα
 12. Έγκριση αποφάσεων & συμπερασμάτων

Στη Συνεδρίαση συμμετείχαν 32 μέλη με δικαίωμα ψήφου από τα 38 μέλη της Επιτροπής και ο Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης, στο οποίο ορίζεται ότι υπάρχει απαρτία όταν παρίσταται το 60% των μελών με δικαίωμα ψήφου.

Στον συνημμένο Πίνακα παρουσιάζεται ο κατάλογος των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης με δικαίωμα ψήφου που συμμετείχαν στη συνεδρίαση. Στον ίδιο Πίνακα παρουσιάζονται και τα μέλη που συμμετείχαν με συμβουλευτική ιδιότητα χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Ι Μπούγας και ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του ΥΠΟΙΟ κος Σ. Ευσταθόπουλος

Παρακολούθησαν επίσης τη συνεδρίαση η κ. Jenya Dincova, Head of Department "Coordination of Projects and Programmes"/Central Coordination Unit, Ministry of Finance, Βουλγαρία, ο κ. Philip Kroumov State expert, acting head of unit "Coordination of programmes", "European funds for competitiveness" directorate, Ministry of Economy and Energy, Βουλγαρία, και η κα   Dorina Muntean, Head of Programme Coordination Unit, Managing Authority Sectoral Operational Programme Increase of economic Competitiveness, της Ρουμανίας η οποία και απηύθυνε χαιρετισμό.

Αποφάσεις - Συμπεράσματα

Τα ειδικότερα συμπεράσματα και οι αποφάσεις που ελήφθησαν έχουν ως εξής :

1. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε ομόφωνα την ημερήσια διάταξη.

2. Έγκριση των πρακτικών της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε τα πρακτικά της 1ης Συνεδρίασης όπως διαβιβάστηκαν με την πρόσκληση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για τη συνεδρίαση και περιελήφθησαν στο φάκελο της 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης.

3. Παρουσίαση της πορείας εφαρμογής του Προγράμματος: εξειδίκευση, εξέλιξη της εφαρμογής ανά 'Aξονα Προτεραιότητας, κανόνας Ν+3

Η Επιτροπή ενημερώθηκε για την πορεία εφαρμογής του Προγράμματος και ειδικότερα για τα παρακάτω θέματα :

 • Ενέργειες προετοιμασίας για την ενεργοποίηση (πρόοδος εξειδίκευσης του Προγράμματος, εκχωρήσεις από την Εθνική Αρχή Συντονισμού και εκχωρήσεις προς Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης κά)
 • Πρόοδος ενεργοποίησης (προσκλήσεις, εγκρίσεις οδηγών εφαρμογής, μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής)
 • Εφαρμογή των υλοποιούμενων κατηγοριών πράξεων
 • Προγραμματισμός νέων προσκλήσεων
 • Εφαρμογή του Κανόνα Ν+3
 • Συμβολή του Προγράμματος στην προώθηση των στόχων της Στρατηγικής της Λισαβόνας

Κατά τη συζήτηση στη διάρκεια της συνεδρίασης, αναπτύχθηκε γόνιμος προβληματισμός από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης για το περιεχόμενο των δράσεων του Προγράμματος και αναδείχθηκε η σημασία τους στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της τρέχουσας δυσμενούς διεθνούς οικονομικής συγκυρίας. Η  υλοποίηση του Προγράμματος θα συμβάλει στην  θωράκιση των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος της χώρας και μετά την κάμψη της οικονομικής κρίσης, στην ουσιαστική  βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Από την ΕΥΣ ΕΚΤ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημάνθηκε η κρισιμότητα της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό για την αντιμετώπιση των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών  και τονίστηκε η ετοιμότητα για την υλοποίηση  των δράσεων για το ανθρώπινο δυναμικό.

4. Πορεία διαδικασίας για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των Δικαιούχων

Η Επιτροπή ενημερώθηκε σχετικά με  τις διαδικασίες  για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των Δυνητικών  Δικαιούχων και τις έως τώρα ενέργειες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ.

5. Κριτήρια Επιλογής Πράξεων

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε σχετικά με τις ενέργειες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ όσον αφορά στα κριτήρια επιλογής πράξεων σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης κατά τη 1η συνεδρίασή της.

Ειδικότερα:

1. Εξειδικεύτηκαν  κριτήρια  στις παρακάτω περιπτώσεις :

 • Κριτήρια για την πρόσκληση για έργα του Κωδικού Θεματικής Προτεραιότητας 57,
  δηλαδή έργα για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, δημιουργία ζωνών υποδοχής σκαφών σε εμπορικούς λιμένες, δημιουργία πυρήνων τουριστικής ανάπτυξης και θεματικών, πολιτιστικών ή φυσιολατρικών ή αρχαιολογικών και ιστορικών διαδρομών εθνικής ή διαπεριφερειακής σημασίας, αναβάθμιση, συμπλήρωση και εκσυγχρονισμό υποδομών χειμερινού τουρισμού κ.λ.π., με Δικαιούχους το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης.
 • Κριτήρια για την πρόσκληση για έργα της Κατηγορίας Πράξης «Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων» του Κωδικού Θεματικής Προτεραιότητας 05 με Δικαιούχο την ΕΥΔ ΕΠΑΕ.
 • Κριτήρια για τις προσκλήσεις για έργα των Κωδικών Θεματικής Προτεραιότητας 85 και 86 (Τεχνική Υποστήριξης της Εφαρμογής)

2. Εγκρίθηκαν Οδηγοί Εφαρμογής Δράσεων για τις οποίες η ΕΥΔ έχει εκχωρήσει αρμοδιότητες διαχείρισης σε Ενδιάμεσους Φορείς (άρθρο 4 του Ν.3614/2007). Στους Οδηγούς περιλαμβάνονται εξειδικευμένα κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση.

Ειδικότερα, εγκρίθηκαν:

 • Κριτήρια Αξιολόγησης για την κατηγορία πράξεων «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Έντασης Γνώσης στην Μικροηλεκτρονική – Ενίσχυση φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ, όπως εξειδικεύθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και το «ΑΘΗΝΑ - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής των Επικοινωνιών και της Γνώσης, που έχουν οριστεί Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης.
 • Κριτήρια Επιλεξιμότητας για την Πράξη «Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», όπως εξειδικεύθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (TEΜΠΜΕ Α.Ε.) που έχουν οριστεί Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης.
 • Κριτήρια Αξιολόγησης για την κατηγορία πράξεων «Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων σε τομείς που αφορούν τις ερευνητικές υποδομές του Ευρωπαϊκού Οδικού Χάρτη των Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI - EUROPEAN STRATEGY FORUM FOR RESEARCH INFRASTRUCTURES)», όπως εξειδικεύθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας που έχει οριστεί Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης.
 • Κριτήρια Επιλεξιμότητας για την Δράση «Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις», όπως εξειδικεύθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας που έχει οριστεί Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης.
 • Κριτήρια Αξιολόγησης για τα Σχέδια Υλοποίησης Δράσεων (ΣΧΥ) Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του Προγράμματος«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», όπως εξειδικεύθηκαν από τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Αναπτύχθηκε προβληματισμός σχετικά με την επικάλυψη που προκύπτει από τα κριτήρια Διαχωρισμού για το ΕΠΑΕ και τα Προγράμματα του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης  (ΕΓΤΑΑ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ).

6. Παρουσίαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013
Η Επιτροπή ενημερώθηκε σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013

7. Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για τις ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας 2007-2013.

8. 'Aλλα Θέματα

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για το θέμα της αξιολόγησης κατά την υλοποίηση των Ε.Π. 2007-2013 σύμφωνα και με το περιεχόμενο της εγκυκλίου 61072/ΕΥΣΣΑΑΠ/3543/23-12-2008 του ΥΠΟΙΟ.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο κ. Ελευθέριο Σταυρόπουλο να υπογράψει τις αποφάσεις και τα συμπεράσματα της 2ης Συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝ ΙΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ


7/6/2010 Πρακτικά
επιστροφή...infoepan@mou.gr

801 11 36300

Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube
Ημερίδα παρουσίασης και διαβούλευσης του πλαισίου στρατηγικής του ΕΠΑνΕΚ -κίνηση
Europe In My Region Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων
Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των Περιφερειών στους Τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών με τη χρηματοδότηση των ΠΕΠ

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Jeremie


Ανάπτυξη
Νέος Επενδυτικός Νόμος

Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Χάρτης ιστοχώρου

Στατιστικά στοιχεία ιστοχώρου

Όροι χρήσης

Ομάδα έργου

Υπεύθυνος ιστοχώρου

Γραφείο Πληροφόρησης:
Λεωφ. Μεσογείων 56,
11527, Αθήνα
Τηλ: 801 11 36 300
Fax: 210 74 73 666 ώρες 8 πμ-7.00 μμ
Διάυγεια
Συμβατό με τις προδιαγραφές W3C WAI σε επίπεδο ΑΑ

Πιστοποιημένο από τον οργανισμό TUV

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης