Ταμείο Επιχειρηματικότητας - Ταμείο Εγγυήσεων

Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ)

Το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΠΙΧ) συστάθηκε με την υπ' αριθμ. 12017/1245/27-10-2010 (ΦΕΚ Β' 1697/27-10-2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση, ως χωριστή λογιστικά χρηματοδοτική μονάδα, εντός του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), προκειμένου να συνδράμει στην ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όλων των κλάδων και όλων των τύπων των Εταιρειών, είτε αυτές είναι υπό σύσταση, ή νέες, ή ακόμα και υφιστάμενες, σε κάθε περίπτωση, όμως, οικονομικά βιώσιμες.

Η χρηματοδότηση του Ταμείου γίνεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα, με συνολική δαπάνη ύψους 460 εκατ. €

 • Β' προκήρυξη - Ταμείο Εγγυοδοσίας

Ενεργοποιείται η λειτουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕ-ΤΕΠΙΧ) που διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ Α.Ε, προκειμένου να παρέχονται εγγυήσεις σε επιχειρηματικά δάνεια βιώσιμων  επενδυτικών σχεδίων και ώριμων σχεδίων επιχειρηματικής ανάπτυξης στα οποία περιλαμβάνονται κεφάλαια κίνησης και  δάνεια έναντι  επιχορήγησης εγκεκριμένων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Οι πόροι του ΤΕ-ΤΕΠΙΧ θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των τελικών καταπτώσεων των εγγυημένων τραπεζικών δανείων.

Επιλέξιμες για την παροχή εγγυήσεων του  ΤΕ-ΤΕΠΙΧ είναι οι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια

Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες απευθύνονται στις συνεργαζόμενες Τράπεζες, οι οποίες είναι αρμόδιες  για :

  • την εξέταση των επενδυτικών και επιχειρηματικών σχεδίων, 
  • την έγκριση των δανείων και
  • την υποβολή των σχετικών αιτημάτων για την παροχή εγγύησης στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ με πόρους του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ

Συνεργαζόμενες Τράπεζες για τη Δράση «Ταμείο Εγγυοδοσίας –ΤΕΠΙΧ» :

  • Συνεταιριστική Τράπεζα Δ. Μακεδονίας
  • Eurobank
  • Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
  • Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα
  • Alpha bank

Καταληκτική ημερομηνία προγράμματος 30/09/2016.

 

 

 • Πρόγραμμα Εγγύησης για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών

Σκοπός

Παροχή εγγυήσεων της ΕΤΕΑΝ για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών που εκδιδουν οι Τράπεζες και απευθύνονται στους προμηθευτές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, χωρίς τη χρήση κεφαλαίων.

Συνεργαζόμενες Τράπεζες του Προγράμματος Εγγυητικών επιστολών:

  1. Eurobank
  2. Εμπορική Τράπεζα
  3. Ελληνική Τράπεζα
  4. Εθνική Τράπεζα
  5. Alpha Τράπεζα
  6. Τράπεζα Αττικής
  7. Παγκρήτια Τράπεζα
  8. Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας
  9. Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
  10. Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου
  11. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
  12. Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
  13. Probank

Παρατάθηκε έως την 31.12.2014 η διάρκεια του Προγράμματος Εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών εκ μέρους των Τραπεζών υπερ των Μεσαίων, Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.


Συνημμένα Αρχεία
4/4/2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Πρόγραμμα Εγγύησης για την Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών
27/2/2013 Συνοπτική Παρουσίαση Προγράμματος Εγγύησης για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών
27/2/2013 Δελτίο Τύπου 5.10.2012
27/2/2013 Οδηγός Προγράμματος Εγγύησης για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών - έκδοση Ιανουάριος 2013
27/2/2013 Υπόδειγμα 2 - Υπεύθυνη ΔήλωσηΕΠΑΝ ΙΙ - Η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης


Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΣΠΑ