Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Ακολουθήστε μας
στα κοινωνικά δίκτυα
Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube
Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Αυξήστε το μέγεθος των γραμμάτων Μειώστε το μέγεθος των γραμμάτων

Νέα & Ενδιαφέροντα


«Γίνε Αξιολογητής! Το Μητρώο Αξιολογητών για τις Δράσεις του ΕΣΠΑ, εμπλουτίζεται.» [28/3/2013]


1. ΓΕΝΙΚΑ
O Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», εφεξής ΕΦΕΠΑΕ, τροποποιεί την με αριθμ. πρωτ. 3158/31.1.2013 πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον εμπλουτισμό του Μητρώου Αξιολογητών, το οποίο είχε συσταθεί και εγκριθεί με το υπ’ αριθ. πρωτ. 4156/ΕΦΕΠΑΕ/1024/10.6.2010 έγγραφο της ΕΥΔ-ΕΠΑΕ με θέμα «Έγκριση του Μητρώου Αξιολογητών» για τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑΝ ΙΙ και τις δράσεις Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας των πέντε Ε.Π. των Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:


α) Υποχρεωτικά προσόντα
1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ελληνικού Πανεπιστημίου (Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμο τίτλο Τμήματος Πανεπιστημιακής Σχολής του Εξωτερικού νόμιμα αναγνωρισμένου από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο.


2. Διετής τουλάχιστον Επαγγελματική εμπειρία, η οποία αποκτήθηκε κατά την τελευταία δεκαετία σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω αντικείμενα:
- Μεταποίηση, κυρίως σε ΜΜΕ
- Τουρισμός
- Περιβάλλον
- Ενέργεια, κυρίως σε ΑΠΕ / Συμπαραγωγή / Εξοικονόμηση
- Ποιότητα
- Υπηρεσίες - Εμπόριο
- Κατάρτιση (Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών – ΕΜΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας)

Με ενασχόληση σε ένα ή – περισσότερα από τα πιο κάτω θέματα:
Οικονομική Βιωσιμότητα Επιχειρήσεων

Αξιολόγηση Επιχειρηματικών ή Επενδυτικών ΣχεδίωνΔανειοδοτήσεις – Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεων
Υλοποίηση – Διαχείριση Επενδυτικών Έργων, Κοινοτικών Προγραμμάτων, κλπ.


3.  Ικανότητα Χειρισμού Η/Υ, δεδομένου ότι οι αξιολογήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά

β)  Επιθυμητά προσόντα:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Τεκμηριωμένη Εμπειρία σε αξιολογήσεις επιχορηγούμενων επενδύσεων, εμπειρία στη σύνταξη σχετικών μελετών ή/και ελέγχου επενδύσεων στα αντικείμενα του ανωτέρω 2.2
Εμπειρία στη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)
Εγγραφή Υποψηφίου σε άλλον, εγκεκριμένο κατάλογο αξιολογητών
Πιστοποιητικό Κατάρτισης υποψηφίου σε Αντικείμενα σχετικά με την αξιολόγηση.

Τα μέλη του ισχύοντος Μητρώου δεν υποβάλλουν νέα αίτηση.


3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και την αίτηση εγγραφής με τα συνημμένα έντυπα στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr).


Επισημαίνεται ότι:
Οι υποψήφιοι αξιολογητές, οι οποίοι έχουν ήδη αποστείλει ηλεκτρονικά την αίτησή τους για εγγραφή στο διευρυμένο Μητρώο Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ μέχρι και την 28/3/2013 ημερομηνία δημοσίευσης της τροποποίησης της πρόσκλησης και ικανοποιούν τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας με βάση την μέχρι σήμερα ισχύουσα προκήρυξη (Α.Π. 3158/31.1.2013) παραμένουν επιλέξιμοι για εγγραφή στο Μητρώο. 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά και παράλληλα ο φυσικός φάκελος κατατίθεται αποκλειστικά στους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά στις κάτωθι διευθύνσεις:

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΕΦΕΠΑΕ

Δ/ΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

E-MAIL / SITE

ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ & ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Βαλαωρίτου 4, ΤΚ 10671, ΑΘΗΝΑ

210 3620242

contact@elanet.gr

www.elanet.gr

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ , ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Μιχαλακοπούλου 58, ΤΚ 26221, ΠΑΤΡΑ

2610 622714

efd@patrascc.gr

www.diaxeiristiki.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Οικισμός Λήδα – Μαρία, 6ο ΧΛΜ Χαριλάου – Θέρμης, ΤΚ 570 01, ΘΕΡΜΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310 480000

info@e-kepa.gr

www.e-kepa.gr

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

 

Αποστόλου Σούζου 14, ΤΚ 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

25310 35916

www.desm-os.gr

desm-123@otenet.gr

 

 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Γ. Γεννηματά 13, ΤΚ 35100, ΛΑΜΙΑ

22310 67498

andia@otenet.gr

www.andia.gr

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ελ. Βενιζέλου 4 & Ιάσωνος, ΤΚ 38221, ΒΟΛΟΣ

24210 76894

aedep@aedep.gr

www.aedep.gr

ΚΡΗΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Γιαμαλάκη 50 & Σοφοκλή Βενιζέλου, ΤΚ 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

2810 302400

info@ank.gr

www.ank.gr

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 12η Απριλίου και ώρα 17:00.Συνημμένα Αρχεία
29/3/2013 Αίτηση Εγγραφής [Νέο Αρχείο]
29/3/2013 Υπεύθυνη Δήλωση [Νέο Αρχείο]
29/3/2013 Τροποποιημένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [Νέο Αρχείο]
29/3/2013 Παράρτημα Ι (εταίροι ΕΦΕΠΑΕ και γεωγραφικές περιοχές) [Νέο Αρχείο]
29/3/2013 Περίληψη Τροποποίησης [Νέο Αρχείο]
Επιστροφή