Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Ακολουθήστε μας
στα κοινωνικά δίκτυα
Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube
Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Αυξήστε το μέγεθος των γραμμάτων Μειώστε το μέγεθος των γραμμάτων

Νέα & Ενδιαφέροντα


Ανακοινώθηκε Απόφαση Τροποποίησης των Παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και ΧΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος και Παράταση Υποβολής Αιτήσεων επενδυτικών σχεδίων [4/3/2013]


    Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

     Αποφασίζει

1. Την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ «ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΔ – NACE 2008 ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» του Οδηγού του Προγράμματος.
Συγκεκριμένα, προστίθενται οι εξής νέοι Κωδικοί Αναπτυξιακής Δραστηριότητας (ΚΑΔ):
- στη Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση» 30.12.11, 30.12.12, 30.12.19, 30.12.99 και 24 εξαιρουμένου του 24.52
- στη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο – Υπηρεσίες» 52.21.24.04, 77.21.10.04, 77.34.10.01, 77.34.10.02, 85.51.10.02 και 85.51.10.03.
Επίσης οι ΚΑΔ 37.00, 38.11, 38.12, 38.21, 38.22, 38.31, 38.32 και 39.00 μεταφέρονται από τη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο – Υπηρεσίες» στη Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση».
Επιπλέον στη Θεματική Ενότητα «Τουρισμός» είναι επιλέξιμες οι ξενοδοχειακές και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια, όλων των κατηγοριών και τάξεων, δυναμικότητας σε κλίνες ≤100.

2. Την τροποποίηση των Παραρτημάτων ΙΙΙ «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ» και ΧΙΙ «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ» του Οδηγού του Προγράμματος.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με Α.Π. 648/08.02.2013, τα κριτήρια διαχωρισμού δεν έχουν εφαρμογή για τον Κ.Α.Δ. 55 (Θεματική Ενότητα «Τουρισμός») στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας της Χώρας. Επίσης, τα κριτήρια εξειδικεύονται περαιτέρω σύμφωνα με την ΚΥΑ με Α.Π. 4424/721/2.6.2010 Καθεστώτα Ενισχύσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2007−2013 για τον Aξονα 3 του Προγράμματος  «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013» (ΠΑΑ) και τις σε αυτή οριζόμενες διατάξεις και αποφάσεις, όπως ισχύουν.

3. Την παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis) μέχρι και τις 10.05.2013 και ώρα 17:00. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων. Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ (βλ. Παράρτημα VIII, Πίνακας Α του οδηγού).

Το αναλυτικό κείμενο της απόφασης τροποποίησης της πρόσκλησης με τα παραρτήματα έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ΕΦΕΠΑΕ στο τηλ. 210 – 6985210, το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλ. 8011136300 και στα παρακάτω τηλέφωνα των Περιφερειών και των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ.
Αν. Μακεδονία-Θράκη: τηλ: 25310 35916, 25313 52309, 2531352178 Αττική:  τηλ: 210 3620242, 213-2065021, 213 2065209, Βόρειο Αιγαίο τηλ: 210 3620242, 22510-23201, Νότιο Αιγαίο τηλ: 210 3620242, 22810 98810, 22813 60800, 22410 36200 Δυτική Ελλάδα, τηλ: 2610 622714, 2613 613600, 2613 613602, Πελοπόννησος τηλ: 2610 622714, 2710 237410, Ηπείρου, τηλ: 2610 622714, 26510 87306, Ιονίων Νήσων, τηλ: 2610 622714, 2661 361530, Δυτικής Μακεδονίας τηλ: 2310 480000, 24610 52736, Θεσσαλίας τηλ: 24210 76894, 2413 506325-6, Κεντρική Μακεδονία τηλ: 2310 480000, 2313 319627, 2313 325440, Κρήτη τηλ: 2810 302400, 2813 410145, Στ. Ελλάδα τηλ: 22613 0322, 2231 351218.
Περισσότερα Σημεία Ενημέρωσης Κοινού αναφέρονται στο σχετικό Παράρτημα του Oδηγού της Προκήρυξης.


Επιστροφή