Δημοσιοποίηση Καταλόγου Δικαιούχων

Στην ενότητα αυτή, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της 8ης Δεκεμβρίου 2006, παρουσιάζονται:


• ο κατάλογος των δικαιούχων των έργων/πράξεων που έχουν εγκριθεί προς συγχρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ, στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ
• οι τίτλοι των έργων/πράξεων,
• το ποσό δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται.


Η ενημέρωση του καταλόγου πραγματοποιείται μία φορά ετησίως την 30η Ιουνίου, ημερομηνία που συμπίπτει με την προβλεπόμενη από τον Κανονισμό ετήσια έκθεση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.