Ωφελούμενοι

 Εν δυνάμει ενδιαφερόμενοι για τις δράσεις και τις ενισχύσεις του ΕΠΑΝ ΙΙ είναι: επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων και τομέων ανεξαρτήτως αριθμού απασχολουμένων σε αυτές –ιδίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Ερευνητικοί και Τεχνολογικοί φορείς, ΑΕΙ, ΤΕΙ, νέοι, γυναίκες, άτομα με αναπηρίες, νέοι επιστήμονες, νέοι επενδυτές, μεταποιητικές, εμπορικές, τουριστικές επιχειρήσεις, χρήστες του τουριστικού προϊόντος, εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις, καταναλωτές.
'Αξονας 1

Ωφελούμενοι από τις Δράσεις του 'Aξονα Προτεραιότητας 1 είναι οι φορείς που περιγράφονται κατωτέρω και ιδιαίτερα οι διαφόρων τύπων συνεργασίες μεταξύ τους Επιχειρήσεις και συνεργασίες / δίκτυα / ενώσεις / clusters επιχειρήσεων όλων των τύπων και μεγέθους.

Με την ευρύτερη έννοια του όρου, ωφελούμενο από τις παρεμβάσεις του 'Aξονα είναι επίσης το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, μέσω της διάχυσης των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία, προγραμμάτων ενίσχυσης του επιχειρηματικού πνεύματος στους νέους μέσω της υποστήριξης καινοτόμων ιδεών στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση κλπ.
'Αξονας 2

Οι παρεμβάσεις του 'Aξονα Προτεραιότητας 2 περιλαμβάνουν δράσεις ενισχύσεων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στους τομείς της Μεταποίησης και των Υπηρεσιών, του Τουρισμού και του Εμπορίου.

Ωφελούμενοι από τις Δράσεις του 'Aξονα είναι:

Με την ευρύτερη έννοια του όρου, ωφελούμενο από τις παρεμβάσεις του 'Aξονα είναι επίσης το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, μέσω της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, της ενίσχυσης της απασχόλησης και της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου.
'Aξονας 3

Οι παρεμβάσεις του 'Aξονα Προτεραιότητας 3 αναφέρονται σε όλους τους τομείς κάλυψης του Προγράμματος (Έρευνα – Τεχνολογία, Ενέργεια, Μεταποίηση – Υπηρεσίες, Τουρισμός, Εμπόριο – Προστασία του Καταναλωτή).


Ωφελούμενοι από τις Δράσεις του 'Aξονα είναι:

Με την ευρύτερη έννοια του όρου, ωφελούμενο από τις παρεμβάσεις του 'Aξονα είναι επίσης το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, μέσω της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των συνθηκών ανταγωνισμού αλλά και ελέγχου της αγοράς, της ενίσχυσης της απασχόλησης και της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου.
'Aξονας 4

Οι παρεμβάσεις του 'Aξονα Προτεραιότητας 4 αναφέρονται αποκλειστικά στον τομέα της Ενέργειας.
Ωφελούμενοι από τις Δράσεις του 'Aξονα είναι:

Υπό την ευρύτερη έννοια του όρου, ωφελούμενο από τις παρεμβάσεις του 'Aξονα θα είναι, επίσης, το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, μέσω των προαναφερθεισών δράσεων για την υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας και την ένταξη της χώρας στα μεγάλα διεθνή δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, την ολοκλήρωση, τον εκσυγχρονισμό και τη διασφάλιση της επάρκειας του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας, την επέκταση του δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου, την αύξηση της υπάρχουσας δυναμικότητας αποθήκευσης φυσικού αερίου, την αναβάθμιση της παροχετευτικής ικανότητας του συστήματος φυσικού αερίου προς όλη τη χώρα αυξάνοντας την επάρκεια του ενεργειακού συστήματος, την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), την εξοικονόμηση ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων.