65 / ΦΕΚ Α΄147 27-06-2011

Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γνικών Γραμματειών  Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμμα τείας Νέας Γενιάς.

Κατεβάστε το αρχείο...
66 / ΦΕΚ 148/27-06-2011

Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

Κατεβάστε το αρχείο...
118/ ΦΕΚ Α΄ 150/10-07-2007

Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ)

Κατεβάστε το αρχείο...
59/ ΦΕΚ Α΄ 63/16-03-2007

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

Κατεβάστε το αρχείο...
60/ ΦΕΚ Α΄ 64/16-03-2007

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

Κατεβάστε το αρχείο...
60/ ΦΕΚ Α΄ 53/15-04-1997

Διαφάνεια ως προς την απασχόληση σε Υπηρεσίες Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και την πραγματοποιηθείσα διαφημιστική δαπάνη του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Κατεβάστε το αρχείο...
22/ ΦΕΚ Α΄ 17/04-02-2002

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί συνάψεως δημοσίων συμβάσεων.

Κατεβάστε το αρχείο...
4/ ΦΕΚ Α΄ 3/14-01-2002

Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας-στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων.

Κατεβάστε το αρχείο...
247/ ΦΕΚ Α΄ 225/17-10-2000

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χρηματοδότησης έργων και προγραμμάτων που υποβάλλονται από βιομηχανικές ή άλλες παραγωγικές μονάδες.

Κατεβάστε το αρχείο...
322/ ΦΕΚ Α΄ 225/07-11-1997

Διαδικασία εντάξεως έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα του τομέα ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Κατεβάστε το αρχείο...
261/ ΦΕΚ Α' 186/23-09-1997

Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα από τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους ν.3166/2003 (ΦΕΚ Α' 178/2003), ν.3444/2006 (ΦΕΚ Α' 46/2006) και ν. 3688/2008 (ΦΕΚ Α΄163/5-8-2008).

Κατεβάστε το αρχείο...
98/ ΦΕΚ Α΄ 77/08-05-1996

Όροι και διαδκασίες ανάθεσης σε ενδιάμεσους φορείς της εφαρμογής προγραμμάτων ή τμημάτων τους, του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας, και αφορούν έργα του ιδιωτικού τομέα και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων της.

Κατεβάστε το αρχείο...
82/ ΦΕΚ Α' 66/11-04-1996

Περί ονομαστικοποίησης των μετοχών Ελληνικών Ανώνυμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου

Κατεβάστε το αρχείο...
27/ ΦΕΚ Α΄ 19/01-02-1996

Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Κατεβάστε το αρχείο...
327/ ΦΕΚ Α΄176/28-08-1995

Όροι και διαδικασίες για την ανάθεση της εκτέλεσης και την χρηματοδότηση έργων, μελετών και υπηρεσιών που προβλέπονται σε προγράμματα του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

Κατεβάστε το αρχείο...
179/ ΦΕΚ Α΄ 81/26-05-1992

Τροποποίηση του ΠΔ.248/1989 (ΦΕΚ./116Α΄), Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας.

Κατεβάστε το αρχείο...
248/ ΦΕΚ Α΄ 116/10-05-1989

Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας

Κατεβάστε το αρχείο...