ΥΠΑΣΥΔ/13-02-2013/292

Αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008
(ΦΕΚ 540/Β΄/27.3.2008) Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης

Κατεβάστε το αρχείο
ΦΕΚ Β΄1694 / 26-10-2010

Τροποποίηση της αριθ. 39481/ΕΥΣ 5227/2008 (ΦΕΚ
1751/ Β/1.9.2008) κοινή υπουργική απόφαση περί
σύστασης Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου)
με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ JEREMIE»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Κατεβάστε το αρχείο...
5801 / 1323Δ / Φ03 / ΦΕΚ Β΄ 1463 / 6-9-2010

“Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταμένους των Μονάδων της ΕΥΔ, του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»”

 

Κατεβάστε το αρχείο...
ΥΠΑΣΥΔ/ 19-07-2010/1088

Β' Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008
(ΦΕΚ 540/Β΄/27.3.2008) Υπουργικής Απόφασης Συ−
στήματος Διαχείρισης

Κατεβάστε το αρχείο
6809 / ΔΙΟΕ 232 / ΦΕΚ. Β' 141 / 12/02/2010

Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Σταύρου Αρναουτάκη.

Κατεβάστε το αρχείο...
ΥΠΑΣΥΔ/ 09-09-2009/1957
Κατεβάστε το αρχείο
15636/2938Δ/Φ.03/ ΦΕΚ Β' 2555/ 17/12/2005

Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. Δ13/Φ5.27/18038/8.12.2000 (ΦΕΚ Β΄ 1502/8.12.2000) κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Κατεβάστε το αρχείο...
35544/ ΦΕΚ Β΄1691/22-08-2008

Σύσταση της επιτροπής για την υποστήριξη της εθνικής αρχής συντονισμού στο συντονισμό του προγραμματισμού και της εφαρμογής των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων.

Κατεβάστε το αρχείο...
9376/ ΦΕΚ B' 1671/18-08-2008

Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης και εκτέλεσης ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα.

Κατεβάστε το αρχείο...
15903/ ΦΕΚ Β΄ 1635/14-08-2008

Σύσταση "Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης" σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3614/2007.

Κατεβάστε το αρχείο...
Δ13/ ΦΕΚ Β΄ 352/11-08-2008

Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής για την υποστήριξη του συντονισμού του σχεδιασμού και της προετοιμασίας αποφάσεων σε θέματα Κρατικών Ενισχύσεων.

Κατεβάστε το αρχείο...
Δ' 13, Β1-4978, ΓΓΕΤ 15197/ ΦΕΚ Β' 1755/06-08-2008

Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών.

Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς του Εμπορίου και της Προστασίας του Καταναλωτή.

Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας.

Κατεβάστε το αρχείο...
Δ13, Β1-4977, ΓΓΕΤ 15137/ ΦΕΚ Β' 1540/04-08-2008

Σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών».

Σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς του Εμπορίου και της Προστασίας του Καταναλωτή»

Σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (Ε.Τ.Α.Κ.)»

Κατεβάστε το αρχείο...
31168/ ΦΕΚ Β' 1441/22-07-2008

Υπουργική απόφαση για τον καθορισμό των στοιχείων των ετήσιων προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής έγκρισής τους

Κατεβάστε το αρχείο...
14053/ ΦΕΚ Β

Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης.

Κατεβάστε το αρχείο...
1258/ ΦΕΚ Β

Διαδικασία ένταξης και έγκρισης της χρηματοδότησης έργων, μελετών ή δράσεων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα του Υπουργείου Ανάπτυξης, συγχρηματοδοτούμενα από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου.

Κατεβάστε το αρχείο...
20977/ ΦΕΚ Β΄ 1673/23-8-2007

"Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005"

Κατεβάστε το αρχείο...
Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ- ΥΠΟΙΟ- ΥΠΑΝ για την Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" της περιόδου 2007-2013.

 

Κατεβάστε το αρχείο...
18130/ ΦΕΚ Β' 1226/17-07-2007

Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερήσιων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου.(

Κατεβάστε το αρχείο...
150/ ΦΕΚ Β' 453/07-04-2005

Συγκρότηση Διυπουργικής Επιτροπής Συντονισμού και Χάραξης Πολιτικής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2007-2013.

Κατεβάστε το αρχείο...
907/ ΦΕΚ Β' 878/02-07-2003

Εθνικό σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων.

Κατεβάστε το αρχείο...
442212 / ΦΕΚ Β΄1623 / 29/12/2000

Καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται, στην Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα"

Κατεβάστε το αρχείο...
Β 20775/ ΦΕΚ Β

Τροποποίηση της οικ. Β 13353/2636/28.2.1990 ΦΕΚ 442/Β/20.7.90)κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και του Υφυπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας "Ηλεκτρολογικό υλικό, που χρησιμοποιείται σε εκρήξιμο περιβάλλον ορυχείων με εύφλεκτα αέρια", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/65/ΕΚ της Επιτροπής

Κατεβάστε το αρχείο...
4833/ ΦΕΚ Β' 100/11-02-1997

Διαδικασία ένταξης και έγκρισης της χρηματοδότησης έργων, μελετών ή δράσεων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα του Υπουργείου Ανάπτυξης, συγχρηματοδοτούμενα από πόρους της Ευρωπαίκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου.

Κατεβάστε το αρχείο...
17956/ ΦΕΚ Β' 77 Α /19-07-1996

 Προϋποθέσεις και όροι χορήγησης προκαταβολών, όργανα και διαδικασία ελέγχου διαχειρίσεως των καταβαλλόμενων ποσών και ρύθμιση των λεπτομερειών, επί προγραμμάτων ή τμημάτων τους, των οποίων η εφαρμογή και η διαχείρι

ση των πόρων ανατίθεται σε ενδιάμεσους φορείς κατά το ΠΔ. 98/96

Κατεβάστε το αρχείο...
ΦΕΚ. 1697 / 27-10-2010

Σύσταση ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Κατεβάστε το αρχείο...
ΦΕΚ Β΄ 1697 / 27-10-2010

Σύσταση ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Κατεβάστε το αρχείο...