Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων'
Ακολουθήστε μας
στα κοινωνικά δίκτυα
Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube

Προκήρυξη (Αφορά το ευρύ κοινό)

18/1/2013
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας

Το παρόν Πρόγραμμα "Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας" συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» και στοχεύει στην τόνωση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας των απειλούμενων από την ανεργία γυναικών, των ανέργων - αιτούντων εργασία και των ανενεργών γυναικών.

Περισσότερες πληροφορίες

 


Συνημμένα Αρχεία
20/6/2017 Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης [Νέο αρχείο]
22/2/2017 Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού 12/08-02-2017 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με 10598/Β3 1495/31-10-2014 (ΦΕΚ Β 3049/2014)
28/9/2016 Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού 11/12-09-2016 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με 10598/Β3 1495/31-10-2014 (ΦΕΚ Β 3049/2014)
30/8/2016 Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού 10/11-07-2016 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με 10598/Β3 1495/31-10-2014 (ΦΕΚ Β 3049/2014)
27/7/2016 Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού 9/31-05-2016 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με 10598/Β3 1495/31-10-2014 (ΦΕΚ Β 3049/2014)
30/5/2016 Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού 8/25-04-2016 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με 10598/Β3 1495/31-10-2014 (ΦΕΚ Β 3049/2014)
25/4/2016 Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού 7/15-03-2016 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με 10598/Β3 1495/31-10-2014 (ΦΕΚ Β 3049/2014)
29/2/2016 Απόφαση Παράτασης της ημερομηνίας υποβολής αιτημάτων ολοκλήρωσης, του Προγράμματος έως τις 2/3/2016 και ώρα 17.00.
2/2/2016 Απόφαση έγκρισης του Πρακτικού 6/18-12-2015 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος
29/12/2015 Ορθή Επανάληψη της Απόφασης Τροποποίησης του Οδηγού του Προγράμματος
23/12/2015 Απόφαση Έγκρισης των Πρακτικών 4/22-07-2015 και 5/23-10-2015 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος
15/12/2015 Απόφαση Τροποποίησης του Οδηγού του Προγράμματος
15/9/2015 Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού 3/30-03-2015 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος
5/8/2015 2η Έκδοση Οδηγού Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων του προγράμματος
27/5/2015 Απόφαση παράτασης της ολοκλήρωσης όλων των ενταγμένων έργων έως τις 31/12/2015
10/3/2015 Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού 2/06-02-2015 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με 10598/Β3 1495/31-10-2014 (ΦΕΚ Β 3049/2014) (10/3/2015)
6/2/2015 Απόφαση απένταξης ενταγμένου έργου
29/1/2015 Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού 1/11-12-2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης (29/1/2015)
16/1/2015 Απόφαση Αποδοχής & απόρριψης ενστάσεων Πρακτικό 21
16/1/2015 Αποδοχή αιτημάτων τροποποίησης στο Πρόγραμμα
16/1/2015 Απόφαση Τροποποίησης του Οδηγού του Προγράμματος
16/12/2014 Απόφαση αποδοχής ενστάσεων (Πρακτικό 20)
16/12/2014 Απόφαση απένταξης ενταγμένων έργων από το Πρόγραμμα
4/8/2014 Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού 3 της Επιτροπής Παρακολούθησης
30/7/2014 Απόφαση Απένταξης Ενταγμένων Εργων από το Πρόγραμμα
30/6/2014 Αποδοχή και απόρριψη ενστάσεων – Ένταξη Έργου
25/6/2014 Απόφαση Αποδοχής και Απόρριψης Ενστάσεων - Ένταξης Έργου
25/6/2014 Απόφαση απένταξης ενταγμένων έργων
25/6/2014 Απόφαση Αποδοχής Αιτημάτων Τροποποίησης και Οριστικοποίηση ένταξης έργων
24/6/2014 Έντυπα Επαλήθευσης - Πιστοποίησης Δαπανών για την Ενδιάμεση Καταβολή 50% και την Ολοκλήρωση 100%
12/6/2014 Απόφαση ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργων του Προγράμματος
5/5/2014 Αποδοχή και Απόρριψη Ενστάσεων – Ένταξη Έργων του Προγράμματος
16/4/2014 Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος
10/2/2014 Απόφαση Αιτημάτων παράτασης της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος, Κεφάλαιο Β «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» - Απένταξη ενταγμένων έργων του Προγράμματος
30/1/2014 Απόφαση απένταξης ενταγμένων έργων λόγω μη εμπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών (έως την 18-10-2013) σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος
21/1/2014 Απόφαση Εγκρισης Εντύπων Ενδιάμεσων Πληρωμών,& Αίτημα Επαλήθευσης - Πιστοποίησης Δαπανών (Ενδιάμεσης Καταβολής 20%)
21/1/2014 Οδηγός Υλοποίησης Έργων για τους Δικαιούχους του Προγράμματος
13/1/2014 Δικαιολογητικά Λήψης Προκαταβολής για τους Δικαιούχους του Προγράμματος
12/12/2013 Τροποποίηση της Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων
20/11/2013 Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού 1/11.09.2013 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του Προγράμματος
16/10/2013 Απόφαση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών
2/9/2013 Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων
26/8/2013 Αποτελέσματα Αξιολόγησης του Προγράμματος
30/4/2013 Απόφαση Eγκρισης Πρακτικού 2/24.04.2013 της Επιτροπής Αξιολόγησης του Προγράμματος
5/4/2013 Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων
1/4/2013 Συνοπτική Περιγραφή του Προγράμματος
27/3/2013 Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για το Πρόγραμμα
26/3/2013 Συμπλήρωση διευκρινίσεων του Οδηγού του Προγράμματος & των Παραρτημάτων και Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προτάσεων
22/2/2013 Υπόδειγμα Εντυπου Υποβολής Πρότασης
12/2/2013 Σημείο ενημέρωσης & υποβολής επενδυτικών προτάσεων για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
18/1/2013 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, Οδηγός του Προγράμματος & Παραρτήματα

backεπιστροφήΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» (Ε.Π. Ε.Α.Α) μπορείτε να δείτε την ιστοσελίδα του πατώντας εδώ.

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΣΠΑ