Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων'
Ακολουθήστε μας
στα κοινωνικά δίκτυα
Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube

Προκήρυξη (Αφορά το ευρύ κοινό)

17/10/2011
Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
210-6985210 (ΕΦΕΠΑΕ)
& στους κατά τόπους εταίρους του (βλ. Παράρτημα Οδηγού)
801 11 36 300 (Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ)


Συνημμένα Αρχεία
19/12/2017 Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης [Νέο αρχείο]
4/5/2017 Τροποποίηση της Απόφασης με θέμα «Έγκριση του πρακτικού 12/8.2.2017 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με Α.Π. 8567/Β3 1254/25.11.2013»
24/2/2017 Απόφαση Έγκρισης του πρακτικού 12/8.2.2017 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με Α.Π. 8567/Β3 1254/25.11.2013»
27/9/2016 Απόφαση Έγκρισης πρακτικού 11/12.09.2016 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με Α.Π. 8567/Β3 1254/25.11.2013 (27/9/2016)
22/9/2015 Απόφαση Έγκρισης του πρακτικού 7/17.07.2015 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης (22/9/2015)
18/11/2014 Επικαιροποιημένος Οδηγός Υλοποίησης και παραστατικά ένταξης, πιστοποίησης και πληρωμής Δικαιούχων στις Δράσεις 1 & 2
13/5/2014 Απόφαση Τροποποίησης του Οδηγού του Προγράμματος
13/5/2014 Τροποποιημένος Οδηγός του Προγράμματος & Παραρτημάτων
6/2/2014 Απόφαση Οριστικοποίησης Ένταξης Προτάσεων – Απεντάξεις – Αποδοχή και Απόρριψη Ενστάσεων (Πρακτικό 26)
2/1/2014 Ορθή Επανάληψη Απόφασης Τροποποίησης & Τροποποιημένος Οδηγός του Προγράμματος & των Παραρτημάτων
4/12/2013 Απόφαση Τροποποίησης & Τροποποιημένος Οδηγός του Προγράμματος & των Παραρτημάτων
22/11/2013 Απόφαση Οριστικοποίησης Ένταξης προτάσεων – Απεντάξεις – Αποδοχή και απόρριψη ενστάσεων (Πρακτικό 25)
18/9/2013 Απόφαση Επανέλεγχου Ενστάσεων - Οριστικοποίηση Ένταξης Προτάσεων
2/9/2013 Απόφαση Οριστικοποίησης Ένταξης προτάσεων – Απεντάξεις – Αποδοχή και απόρριψη ενστάσεων (Πρακτικό 24)
5/7/2013 Απόφαση Οριστικοποίησης Ένταξης προτάσεων – Απεντάξεις – Αποδοχή και απόρριψη ενστάσεων - Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών (Πρακτικά 22 & 23)
5/6/2013 Απόφαση Οριστικοποιήσεων Εντάξεων & Απεντάξεων
26/4/2013 Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού 20 της Ομάδας Εργασίας και Έγκρισης της ένταξης τεσσάρων (4) νέων προτάσεων
3/4/2013 Απόφαση αιτημάτων παράτασης της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών ενταγμένων έργων
15/3/2013 Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού 19 & Αποδοχή Εγγράφου του ΕΦΕΠΑΕ
6/2/2013 Ένταξη, έγκριση έργων και απένταξη προτάσεων έπειτα απο έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών (Πρακτικό 18)
6/2/2013 Απόφαση Ένταξης, έγκρισης έργων και απόρριψη ενστάσεων (Πρακτικό 17)
28/12/2012 Απόφαση έγκρισης των ενστάσεων επί του αποτελέσματος της Αξιολόγησης, Πρακτικά (12,13,15 & 16)
19/12/2012 Απόφαση Τροποποίησης Οδηγού του Προγράμματος & Παραρτήματα αυτού
10/12/2012 Απόφαση Έγκρισης Νέας Βαθμολογίας των Ενταγμένων Έργων
4/12/2012 Απόφαση Εξέτασης Ενστάσεων
30/11/2012 Απόφαση Απένταξης Ενταγμένων Έργων
19/11/2012 Παράταση έως τις 28/12/2012 της Προθεσμίας Υποβολής Δικαιολογητικών των Επιλαχουσών Επιχειρήσεων
13/11/2012 Αιτήματα Τροποποίησης & Επαλήθευσης για την Δράση 2
13/11/2012 Αιτήματα Τροποποίησης & Επαλήθευσης για την Δράση 1
19/9/2012 Δικαιολογητικά για τη λήψη προκαταβολής
19/9/2012 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Δράση 1
19/9/2012 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Δράση 2
19/9/2012 Πρότυπο Αθεώρητο Τιμολόγιο
19/9/2012 Οδηγοί Υλοποίησης, Υπεύθυνες Δηλώσεις, Απαιτούμενα Παραστατικά
19/9/2012 Έντυπα κατάρτισης Δράση 2
19/9/2012 Απόφαση Ένταξης και έγκριση χρηματοδότησης επιλαχόντων έργων
21/8/2012 Απόφαση Τροποποίησης του Οδηγού του Προγράμματος
23/7/2012 Απόφαση Παράτασης Υποβολής των Δικαιολογητικών
19/7/2012 Απόφαση εξέτασης ενστάσεων
4/5/2012 Απόφαση Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργων - Αποτελέσματα
17/2/2012 Απόφαση για την αντιμετώπιση τεχνικού προβλήματος
7/2/2012 Πίνακας Εκδηλώσεων
7/2/2012 Ενημερωτικό Έντυπο
22/1/2012 Αποφάσεις Εγκρίσεων Πρακτικών 1,2,3,4,5 της Επιτροπής Παρακολούθησης
20/1/2012 Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τη Δράση 2
20/1/2012 Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τη Δράση 1
13/1/2012 Απόφαση Τροποποίησης Προκήρυξης
13/1/2012 Ανακοίνωση Τροποποίησης του οδηγού και Παράτασης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων
13/1/2012 Τροποποιημένος Οδηγός Εφαρμογής
13/1/2012 Παραρτήματα Οδηγού Εφαρμογής (Ι-VI)
13/1/2012 Οδηγίες Υποβολής
12/10/2011 Απόφαση Πρόσκλησης, Οδηγός Εφαρμογής & Παραρτήματα Οδηγού Εφαρμογής

backεπιστροφήΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» (Ε.Π. Ε.Α.Α) μπορείτε να δείτε την ιστοσελίδα του πατώντας εδώ.

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΣΠΑ