Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Ανάπτυξη εργαλείων και εφαρμογών στη Δημόσια Διοίκηση για την βελτίωση της ικανότητάς της να υποστηρίζει το επιχειρηματικό περιβάλλον με την αξιοποίηση ΤΠΕ [17/7/2017]


Ημερομηνία Έκδοσης: 17/7/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: 17/7/2017
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/06/2020
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 17/07/2018 

Προϋπολογισμός: 25.000.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 066

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης και τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) και Φορείς εν γένει που λειτουργούν για την υπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

H Δράση αφορά σε αναγκαίες παρεμβάσεις για:
• Υποστήριξη της διαλειτουργικότητας δημόσιων υπηρεσιών όσον αφορά στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και εργαλείων υποστήριξης λειτουργιών που εξυπηρετούν την επιχειρηματικότητα και την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης αναγκαίας πληροφοριακής υποδομής μικρής κλίμακας με αξιοποίηση της δυνατότητας κοινής στήριξης από τα Ταμεία (ρήτρα ευελιξίας) που παρέχεται βάσει του άρθρου 98 ΚΑΝ (ΕΕ) 1303/2013.
• Εργαλεία για σχεδιασμό και υποστήριξη πολιτικών και στρατηγικών αποφάσεων
• Εφαρμογές που υποστηρίζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και αποτελούν προϋπόθεση για την εκπλήρωση υποχρεώσεων συμμόρφωσης της Δημόσιας Διοίκησης σε Διεθνείς Οδηγίες και Κανονισμούς.
• Αναβάθμιση της ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης να αξιοποιούν τις ΤΠΕ με στόχο την ολοκληρωμένη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις.

Πληροφορίες: Σ. Σπηλιοπούλου, Τηλ.: 2131503648, Email: spilispi@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
17/7/2018 Απόρριψη Αίτησης Χρηματοδότησης της Πράξης «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων με Ενσωματωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων» [Νέο αρχείο]
7/2/2018 Ένταξη της Πράξης «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ασκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ)»
17/7/2017 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
17/7/2017 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ψηφιακό βήμα | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ψηφιακό 'Aλμα | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης