Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Ανάπτυξη εργαλείων και εφαρμογών στη Δημόσια Διοίκηση για την βελτίωση της ικανότητάς της να υποστηρίζει το επιχειρηματικό περιβάλλον με την αξιοποίηση ΤΠΕ [17/7/2017]


Ημερομηνία Έκδοσης: 17/7/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: 17/7/2017
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/06/2020
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 066

Προϋπολογισμός: 25.000.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης και τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) και Φορείς εν γένει που λειτουργούν για την υπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

H Δράση αφορά σε αναγκαίες παρεμβάσεις για:
• Υποστήριξη της διαλειτουργικότητας δημόσιων υπηρεσιών όσον αφορά στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και εργαλείων υποστήριξης λειτουργιών που εξυπηρετούν την επιχειρηματικότητα και την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης αναγκαίας πληροφοριακής υποδομής μικρής κλίμακας με αξιοποίηση της δυνατότητας κοινής στήριξης από τα Ταμεία (ρήτρα ευελιξίας) που παρέχεται βάσει του άρθρου 98 ΚΑΝ (ΕΕ) 1303/2013.
• Εργαλεία για σχεδιασμό και υποστήριξη πολιτικών και στρατηγικών αποφάσεων
• Εφαρμογές που υποστηρίζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και αποτελούν προϋπόθεση για την εκπλήρωση υποχρεώσεων συμμόρφωσης της Δημόσιας Διοίκησης σε Διεθνείς Οδηγίες και Κανονισμούς.
• Αναβάθμιση της ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης να αξιοποιούν τις ΤΠΕ με στόχο την ολοκληρωμένη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις.

Πληροφορίες: Ειρήνη Μυριανθοπούλου, Τηλ.: 2131500521, Email: imyr@madc.grΣυνημμένα Αρχεία
24/9/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ολοκληρωμένη Αναβάθμιση Ψηφιακών Συστημάτων και Ανάπτυξη Υποβάθρου Διαλειτουργικότητας»
27/3/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος για τη Χωρική Ανάλυση της Επιχειρηματικότητας»
5/3/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Διαχείριση Αδειοδοτήσεων και Πιστοποιήσεων Παιγνίων και Παρόχων Υπηρεσιών Παιγνίων, Εποπτεία και Έλεγχος Παιγνίων, Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες G2x»
5/2/2020 Κλείσιμο Πρόσκλησης με τίτλο «Ανάπτυξη εργαλείων και εφαρμογών στη Δημόσια Διοίκηση για την βελτίωση της ικανότητάς της να υποστηρίζει το επιχειρηματικό περιβάλλον με την αξιοποίηση ΤΠΕ»
4/12/2019 Τροποποίηση της Πράξης «Τυποποίηση και πιστοποίηση διαδικασιών των υπηρεσιών που παρέχονται από τα γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων»
20/6/2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Εθνική Ηλεκτρονική Πύλη για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα»
6/6/2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Υλοποίηση συστήματος αξιοποίησης δεδομένων που παραλαμβάνονται από τα συστήματα εισροών/εκροών»
19/2/2019 Απόφαση Απόρριψης της Πράξης «Υλοποίηση συστήματος αξιοποίησης δεδομένων που παραλαμβάνονται από τασυστήματα εισροών / εκροών»
20/11/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη συστήματος για την ασφαλή παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Α.Δ.Α.Ε. προς πολίτες και επιχειρήσεις»
22/10/2018 Απόφαση Ένταξης Πράξης «Τυποποίηση και πιστοποίηση διαδικασιών των υπηρεσιών που παρέχονται από τα γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων»
25/9/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Υλοποίηση συστημάτων Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (UCC) και Πολυετούς Στρατηγικού Σχεδιασμού (MASP)»
31/7/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας για τη διευκόλυνση του εμπορίου»
17/7/2018 Απόρριψη Αίτησης Χρηματοδότησης της Πράξης «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων με Ενσωματωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων»
7/2/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ασκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ)»
17/7/2017 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
17/7/2017 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19