Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Ενίσχυση της υφιστάμενης εργαστηριακής υποδομής του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - "ΔΗΜΗΤΡΑ" για τον έλεγχο ψεκαστικών μηχανημάτων [15/12/2016]


Ημερομηνία Έκδοσης: 15/12/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 29/12/2016  

Προϋπολογισμός: 437.270 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 051

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό - Δήμητρα (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Το παρόν έργο περιλαμβάνει την ενίσχυση-ανάπτυξη υποδομών στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Γεωργικής Μηχανικής του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ι.ΓΕ.Μ.Κ.) του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού -"ΔΗΜΗΤΡΑ", για τον έλεγχο των μηχανημάτων φυτοπροστασίας (ψεκαστικά) και τη συμμόρφωσή τους με τα προβλεπόμενα από τις γενικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας για την προστασία του περιβάλλοντος της τροποποίησης της Οδηγίας 42/2006/ΕΚ για τις μηχανές και τα σχετικά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και τεχνικές οδηγίες. Οι προτεινόμενες υποδομές είναι μοναδικές στην Ελλάδα και από τις λίγες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελούν, άμεση αναγκαιότητα λόγω της επικείμενης ένταξης των δοκιμών των μηχανημάτων φυτοπροστασίας στον υποχρεωτικό τομέα, του πρωτεύοντος ρόλου της γεωργίας στην εθνική μας οικονομία και της απαίτησης για σύγκλιση της εθνικής υποδομής ποιότητας με εκείνη των υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πληροφορίες: Αντωνία Μαλανδράκη, Τηλ.: 213-1503645, Email: amalandraki@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
29/12/2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης
15/12/2016 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
15/12/2016 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
Επιστροφή