Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «Σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών» [6/12/2016]


Η Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών συμμετοχών (Equity Fund of Funds) με την επωνυμία «Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΤΑΕΣΥΜ)» υλοποιείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο πλαίσιο της κατεύθυνσης για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των Χρηματοδοτικών Μέσων προς όφελος των επιχειρήσεων. Τα χρηματοδοτικά μέσα σε σχέση με τις μη-επιστρεπτέες ενισχύσεις παρουσιάζουν τα εξής πλεονεκτήματα:

  1. Μόχλευση πόρων και αυξημένο αντίκτυπο των προγραμμάτων στο επιχειρηματικό περιβάλλον
  2. Αυξημένη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα λόγω της ανακύκλωσης των πόρων (επιστροφή πόρων από τις επιχειρήσεις και επαναχρησιμοποίησή τους)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 1303/2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών -Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) , η στήριξη των μέσων αυτών βασίζεται σε μια εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex-ante) η οποία καταδεικνύει την αποτυχία της αγοράς, το χρηματοδοτικό κενό, το εκτιμώμενο επίπεδο και τύπο των επενδυτικών αναγκών καθώς και την επιθυμητή μόχλευση των δημόσιων πόρων με την ενεργοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων.

Ο σκοπός του Ταμείου είναι η αντιμετώπιση της ανεπάρκειας της αγοράς μέσω επένδυσης σε επιχειρήσεις με την παροχή επιχειρηματικών κεφαλαίων (Venture Capital και Private Equity Funds), σε συνεργασία με και με τη συνεπένδυση από επιλεγμένους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Το Ταμείο Χαρτοφυλακίου που θα συσταθεί προβλέπεται επί του παρόντος ότι θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα Υπο-ταμεία:

1) Ταμείο Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας (Innovation και Technology Transfer).

2) Ταμεία Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης (Accelerators)

3) Ταμεία Κεφαλαίων Σποράς και Σταδίων Εκκίνησης (Seed and Early Stage) και

4) Ταμεία Επιχειρηματικής Ανάπτυξης – Μετοχικών Κεφαλαίων (Private Equity)

Ο πάροχος τέτοιων κεφαλαίων χρηματοδοτεί επιχειρήσεις με αντάλλαγμα την απόκτηση ενός ποσοστού μετοχών τους. Το ποσοστό αυτό ποικίλει ανάλογα με το στάδιο ωριμότητας της κάθε επένδυσης, το ύψος των διαθέσιμων πόρων και το μέγεθος της επιχείρησης.

Πληροφορίες: Μαρία Χρισσαΐτη, 2131503688, e-mail: mxrysaiti@mou.gr

 

Περισσότερες πληροφορίες για την πορεία και το έργο του «Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΤΑΕΣΥΜ)» EQUIFUND μπορείτε να δείτε εδώ

 Συνημμένα Αρχεία
6/12/2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19