Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης - Παροχή κατάρτισης σε αυτοαπασχολούμενους πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού σε θέματα εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών (κωδ. πρόσκλησης ΕΠΑνΕΚ 03) [16/1/2015]


Ημερομηνία Έκδοσης: 23/12/2014
Πρώτη ημέρα υποβολής: 23/12/2014
Τελευταία ημέρα υποβολής: 02/03/2015 
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Συνολικός Π/Υ: 3.250.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΝΣΕΤΕ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία».

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή κατάρτισης σε αυτοαπασχολούμενους πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού σε θέματα εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών, η οποία ενδεικτικά περιλαμβάνει:

  • Εξυπηρέτηση πελατών/ Διαχείριση Παραπόνων
  • Οικονομικά
  • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού- Αρχές εργατικής νομοθεσίας
  • Πωλήσεις και Διαφήμιση
  • Διαχείριση Ποιότητας
  • Προμήθειες και Διαχείριση κόστους
Σκοπός της δράσης είναι η αναβάθμιση των γνώσεων, των δεξιοτήτων, της ευελιξίας και της προσαρμογής των παρόχων τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων.

Ο ακριβής αριθμός των αυτοαπασχολουμένων που θα συμμετέχουν στις ενέργειες κατάρτισης που θα πραγματοποιηθούν, θα περιγράφεται στην Υποβληθείσα Πρόταση με την σχετική ανάλυση κόστους ανά εκπαιδευόμενο.
Το μικτό κόστος, δε μπορεί να υπερβαίνει τα 13 ευρώ ανά ανθρωποώρα κατάρτισης. Στο κόστος περιλαμβάνεται και το επίδομα του καταρτιζομένου. Για την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της παρέμβασης το ΙΝΣΕΤΕ δύναται να συνεργάζεται με:
Α. Αλλους κλαδικούς ή συλλογικούς φορείς συναφείς με θέματα τουρισμού,
Β. Αλλους φορείς του δημόσιου τομέα ή του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που με βάση το καταστατικό σύστασής τους, έχουν τον σχεδιασμό ή/και οργάνωση ή/και υλοποίηση δράσεων κατάρτισης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και τη δυνατότητα εκτέλεσης των προγραμμάτων με ίδια μέσα.
Στην περίπτωση αυτή το ΙΝΣΕΤΕ θα υποβάλει στην πρότασή του σύμφωνο ή μνημόνιο συνεργασίας με τον ή τους φορείς αυτούς.
Οι συνεργαζόμενοι φορείς της Κατηγορίας Β θα πρέπει να έχουν υλοποιήσει ή να υλοποιούν ως Δικαιούχοι συγχρηματοδοτούμενα με ίδια μέσα, προγράμματα κατάρτισης και στις 13 περιφέρειες της χώρας.
H Δράση αποτελεί κρατική ενίσχυση de minimis και ο Δικαιούχος θα πρέπει να τηρεί και να διασφαλίζει την τήρηση του ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων. Οι ωφελούμενοι της Δράσης είναι οι καταρτιζόμενοι, οι οποίοι δεν καταβάλλουν κόστος συμμετοχής.
Πληροφορίες: Φλώρα Μουστακάτου, τηλ. 213-1503647, e-mail: fmoustakatou@mou.gr,
Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, τηλ. 801 11 36 300 (απο σταθερό τηλ.) καθημερινά απο 8.00 π.μ. έως 7.00 μ.μ.


Συνημμένα Αρχεία
16/1/2015 Ορθή Επανάληψη - Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
16/1/2015 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19