Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙI [25/11/2016]


Ημερομηνία Έκδοσης: 25/11/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 25/11/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 046  

Προϋπολογισμός: 400.000.000 ευρώ

Η παρούσα Πρόσκληση απευθύνεται στο ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Σκοπός της σύστασης του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης αυτών σε χρηματοδότηση. Ειδικότερα, στόχοι του Ταμείου είναι η ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την ίδρυση νέων καινοτόμων, εξωστρεφών και δυναμικών επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη υφιστάμενων επιχειρήσεων μέσω του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού τους, την ενίσχυση της εξωστρέφειά τους και την εισαγωγή καινοτομιών στην οργάνωση και λειτουργία τους, καθώς και για την ενδυνάμωση επιχειρήσεων ή άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Το Ταμείο δύναται να επενδύσει σε περισσότερα από ένα Χρηματοδοτικά Μέσα, στο πλαίσιο των οποίων θα παρέχονται στους τελικούς αποδέκτες δάνεια, εγγυήσεις και μικροπιστώσεις για την επίτευξη των στόχων του.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 1303/2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών - Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) , η στήριξη των μέσων αυτών βασίζεται σε μια εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex-ante) η οποία καταδεικνύει την αποτυχία της αγοράς, το χρηματοδοτικό κενό, το εκτιμώμενο επίπεδο και τύπο των επενδυτικών αναγκών καθώς και την επιθυμητή μόχλευση των δημόσιων πόρων με την ενεργοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων.

Η αξιολόγηση αυτή υλοποιήθηκε και κατέδειξε την ανάγκη λειτουργίας ενός Ταμείου Χαρτοφυλακίου το οποίο θα συνεπενδύει μαζί με τις Τράπεζες σε χρηματοδοτικά μέσα προκειμένου να παρέχονται στις επιχειρήσεις δανειακά και εγγυοδοτικά προϊόντα με ευνοϊκούς όρους.

Οι τελικοί αποδέκτες των ενισχύσεων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ θα είναι, υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις και ιδίως Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις, όλων των τύπων των εταιριών (ΑΕ, ΕΠΕ, κλπ).

Ειδικότερα, το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε επιχειρήσεις, επενδύσεις και επενδυτικά σχήματα που σχετίζονται (κατά προτεραιότητα) με τους 9 στρατηγικούς τομείς του Προγράμματος, αφορούν σε οικονομικά βιώσιμες δραστηριότητες, ενώ θα αποκλείονται οι προβληματικές επιχειρήσεις.

Πληροφορίες: Μαρία Χρισσαΐτη, 2131503688, e-mail: mxrysaiti@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
30/6/2020 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ»
7/12/2016 ΦΕΚ Σύστασης «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ»
1/12/2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης
25/11/2016 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
25/11/2016 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19