Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ "Ψηφιακή Σύγκλιση" (πρώην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ψηφιακή Σύγκλιση) [24/5/2016]


Ημερομηνία Έκδοσης: 24/5/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:25/5/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής:9/8/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 023

Προϋπολογισμός: 933.104 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

H δράση περιλαμβάνει:

• Υπηρεσίες και υποστήριξη για προετοιμασία, επιλογή, αξιολόγηση, διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο των έργων του ΕΠΑΝΕΚ καθώς και το κλείσιμο της ΠΠ 2007-2013.

• Βελτίωση και αναβάθμιση τεχνολογικού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών συστημάτων και λογισμικού, υπηρεσίες για την αναβάθμιση των συστημάτων διοίκησης και των πληροφοριακών συστημάτων, την υποστήριξη των μηχανισμών διαχείρισης για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υλοποίησης, επεξεργασία και διαχείριση δεδομένων.

• Υποστήριξη και εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του φορέα. Παρεμβάσεις για την εστιασμένη υποστήριξη του δικαιούχου, για την ενίσχυση της διοικητικής του ικανότητας, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες υλοποίησης των έργων που αναλαμβάνει. Στο πλαίσιο αυτό, μπορούν επίσης να υλοποιούνται μεμονωμένες παρεμβάσεις για την διακρίβωση αναγκών και την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας του δικαιούχου.

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf.

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Μεσογείων 56, Αθήνα 11527 τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Πληροφορίες: Εμμανουέλα Φλέσουρα, Τηλ.: 213-1503742, Email: eflessoura@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
7/10/2021 Ένατη (9η) τροποποίηση της Πράξης «Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΔΕ ΤΠΕ-Υποστήριξη νέων δράσεων ΤΠΕ»
19/5/2021 Όγδοη (8η) τροποποίηση της Πράξης «Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΔΕ ΤΠΕ-Υποστήριξη νέων δράσεων ΤΠΕ»
22/9/2020 Έβδομη (7η) τροποποίηση της Πράξης: «Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΔΟΤΠΕ-Υποστήριξη νέων δράσεων ΤΠΕ»
5/6/2019 Έκτη (6η) τροποποίηση της Πράξης «Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΔΟΤΠΕ-Υποστήριξη νέων δράσεων ΤΠΕ»
15/10/2018 Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πράξης: «Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΔΟΤΠΕ-Υποστήριξη νέων δράσεων ΤΠΕ»
2/3/2018 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΔΟΤΠΕ-Υποστήριξη νέων δράσεων ΤΠΕ»
12/7/2017 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΔΟΤΠΕ-Υποστήριξη νέων δράσεων ΤΠΕ»
4/4/2017 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΔΟΤΠΕ»
31/1/2017 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΔΟΤΠΕ»
29/11/2016 Απόφαση ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΔΟΤΠΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ »
18/7/2016 Παράταση Υποβολής Προτάσεων
24/5/2016 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
24/5/2016 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19