Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013 Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN

Προσκλήσεις: Για Δημόσιους Φορείς

«Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού-Τομέας Τουρισμού (πρώην ΕΥΣΕΥΤ)» [25/2/2016]


Ημερομηνία Έκδοσης: 25/2/2016

Πρώτη ημέρα υποβολής:25/2/2016

Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/4/2016

Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 014

Η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά την ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ / ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο/α πλαίσιο/α του/ων παραπάνω Αξονα/ων Προτεραιότητας του/ων Επιχειρησιακού/ών Προγράμματος/ων.

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» στη διεύθυνση Μεσογείων 56, Αθήνα 11527

από την 25/02/2016 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 22/04/2016 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).Συνημμένα Αρχεία
25/2/2016 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
25/2/2016 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Επιστροφή