Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων [28/5/2021]


Ημερομηνία Έκδοσης: 28/05/2021
Πρώτη ημέρα υποβολής: 31/05/2021 και ώρα 08:00             
Τελευταία ημέρα υποβολής: 04/06/2021 και ώρα 17:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 150

Προϋπολογισμός: 16.000.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση - με τη μορφή επιχορήγησης - επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 και των οποίων η λειτουργία ανεστάλη καθόλη τη διάρκεια ισχύος των γενικών περιοριστικών μέτρων στη χώρα. Η παρούσα Δράση έρχεται να καλύψει με τη μορφή ενίσχυσης μελλοντικών λειτουργικών δαπανών (στις οποίες περιλαμβάνεται το κόστος απασχόλησης, αλλά και οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού), μέρος της απαιτούμενης ρευστότητας για την εκ νέου εκκίνηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, καθώς και να δώσει ένα κίνητρο για τη διατήρηση των ενισχυόμενων δραστηριοτήτων στο εγγύς μέλλον, στηρίζοντας έτσι εμμέσως και τη διατήρηση θέσεων εργασίας. Ρόλο Δικαιούχου της Πράξης, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 10α του Καν. 1303/2013, αναλαμβάνει ο ΕΦΕΠΑΕ.

Ωφελούμενοι της Δράσης είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων που διατηρούν αδειοδοτημένη επαγγελματική έδρα (σε διακριτό της οικίας τους χώρο), ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ πριν την 01.01.2020. Ο προϋπολογισμός της Δράσης δύναται να αυξηθεί έως το ύψος της συνολικής αιτηθείσας δημόσιας επιχορήγησης των επιλέξιμων αιτήσεων χρηματοδότησης.

Πληροφορίες: Χρήστος Καρακάσης, Τηλ.: 2131503761,  ch.karakasis@mou.gr, Αντωνία Μαλανδράκη, 2131503645, email:  amalandraki@mou.gr Συνημμένα Αρχεία
15/6/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων
28/5/2021 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19