Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Αναβάθμιση Υποδομών Οργανισμoύ Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ) και Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ) για την υποστήριξη της σύγχρονης επιχειρηματικότητας (Β έκδοση) [16/1/2020]


Ημερομηνία Έκδοσης:16/01/2020
Πρώτη ημέρα υποβολής: 17/01/2020
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/09/2020
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 123

Προϋπολογισμός: 20.000.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους φορείς: Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΚΑΘ Α.Ε.) και Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. (Ο.Κ.Α.Α. ΑΕ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Ο Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Α.Ε. (ΟΚΑA Α.Ε.) και η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΚΑΘ Α.Ε.) αποτελούν Δημόσιες Επιχειρήσεις με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας) και εποπτεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα πρέπει να αφορούν στη συνολική αναβάθμιση των υποδομών των Δικαιούχων στις εγκαταστάσεις τους στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη, με στόχο την αποτελεσματική στήριξη της σύγχρονης επιχειρηματικότητας.

Οι παρεμβάσεις στον τομέα αυτό αποτελούν μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού της χώρας για τη συγκέντρωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε οργανωμένους υποδοχείς με στόχο αφ' ενός την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με υποστηρικτικές, για τη λειτουργία τους, υποδομές, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, τη δημιουργία αλυσίδων αξίας και οικονομιών κλίμακας, αφ' ετέρου την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών στο πλαίσιο της εφαρμογής του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού.

Πληροφορίες: Μαλαματένια Χρυσανθακοπούλου, 210 3800547, email: chrisate@mou.gr Συνημμένα Αρχεία
11/2/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση υποδομών ΟΚΑΑ για την υποστήριξη της σύγχρονης επιχειρηματικότητας»
22/1/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση της ΚΑΘ ΑΕ για την Υποστήριξη της Σύγχρονης Επιχειρηματικότητας»
7/12/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση υποδομών ΟΚΑΑ για την υποστήριξη της σύγχρονης επιχειρηματικότητας»
22/4/2020 Πρώτη (1η) τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
16/1/2020 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
16/1/2020 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19