Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (Β έκδοση) [3/12/2019]


Ημερομηνία Έκδοσης: 03/12/2019
Πρώτη ημέρα υποβολής: 04/12/2019
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/02/2020
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 122

Προϋπολογισμός: 9.842.200,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ με συνδικαιούχους, φορείς που επιλέγονται από αυτή βάσει καταστατικών ή άλλων αρμοδιοτήτων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

Η δράση αφορά σε κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων και θα υλοποιηθεί από τον Δικαιούχο με τη μέθοδο της επιταγής κατάρτισης (voucher) και περιλαμβάνει:

α. Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης βασισμένες σε σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους. Οι εργαζόμενοι θα καταρτιστούν σε γνώσεις και δεξιότητες που θα συνάδουν με τo επικαιροποιημένo περίγραμμα θέσης το οποίο αναπτύσσεται ήδη στο πλαίσιο της πράξης: «Αναβάθμιση του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (ΕΦΜ), Επικαιροποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων «Φορτοεκφορτωτής ξηράς-λιμένος» και «Χειριστής φορτοεκφορτωτικών μηχανημάτων λιμένων»» με κωδικό ΟΠΣ 5007871 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», καθώς επίσης και στα αντικείμενα όπως περιγράφονται στην υπ. αριθμ. ΚΥΑ 228536/28.12.2017 (ΦΕΚ 12 Β'/10.01.2018).

β. πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς, του Δημόσιου (ΕΟΠΠΕΠ) ή άλλου διαπιστευμένου φορέα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ), κατά ISO/IEC 17024, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, και η οποία χορηγείται μετά την παρακολούθηση του ανωτέρω προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε ισχύοντος πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος των Φορτοεκφορτωτών Ξηράς - Λιμένα, όπως θα έχει εγκριθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

γ. ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης προγραμμάτων κατάρτισης: στο πλαίσιο της δράσης θα εφαρμοστεί για τις ανάγκες της πράξης το Πληροφοριακό Σύστημα του VOUCHER. Παράλληλα, θα αναπτυχθούν και θα ενσωματωθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα λειτουργίες οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για τη διαχείριση των προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών».

δ. λοιπές οριζόντιες ενέργειες δύναται να προβλεφθούν επίσης λοιπές οριζόντιες ενέργειες και υποστηρικτικά εργαλεία για την επιτυχή υλοποίηση και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της δράσης. π.χ. Ενδεικτικά, προβλέπονται: μελέτη ακριβής χαρτογράφησης του πληθυσμού στόχου, ενέργειες δημοσιότητας, αξιολόγηση, κ.λπ.

Πληροφορίες: Πολυξένη Νικάκη, τηλ 2131503725, email: tnikaki@mou.gr


 Συνημμένα Αρχεία
12/1/2023 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών-μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών»
2/2/2022 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών-μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών»
10/12/2020 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών-μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών»
19/5/2020 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών-μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών»
13/3/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών-μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών»
3/12/2019 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
3/12/2019 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19