Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Σταθμός συμπίεσης απαερίων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) [19/1/2018]


Ημερομηνία Έκδοσης: 19/01/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: 19/01/2018
Τελευταία ημέρα υποβολής: 02/03/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 093

Προϋπολογισμός: 3.382.400 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση δύο (2) παλινδρομικών συμπιεστών, με συνολική εκτιμώμενη ισχύ της τάξης των 800 kW, με στόχο τη μείωση της απώλειας των απαερίων των δύο υφιστάμενων δεξαμενών ΥΦΑ, καθώς και της τρίτης υπό κατασκευή δεξαμενής. Ο σταθμός αυτός θα παραλαμβάνει τα απαέρια που δημιουργούνται από την εξάτμιση του ΥΦΑ εντός των δεξαμενών και των σωληνώσεων του σταθμού και θα τα οδηγεί, μέσω του Μετρητικού Σταθμού Αγίας Τριάδας, στο Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Με τον τρόπο αυτό θα σταματήσει η σημερινή, αναγκαστική, καύση των απαερίων στον πυρσό της Ρεβυθούσας όταν ο σταθμός –λόγω χαμηλής ζήτησης– δεν λειτουργεί για την τροφοδοσία του Συστήματος Μεταφοράς.

Το έργο συνιστά υποδομή που ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων. Θα υλοποιηθεί με βάση το 'Αρθρο 48 «Επενδυτικές ενισχύσεις για ενεργειακές υποδομές» του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης («Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός»), ώστε να συμμορφώνεται με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων. Προαπαιτούμενο από την εθνική νομοθεσία για το έργο είναι η έκδοση σχετικής ΚΥΑ για τον καθορισμό της πράξης, του ύψους και της διαδικασίας χρηματοδότησης του φορέα μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Πληροφορίες: Ανδρέας Καλλίνικος, Τηλ.: 213-1503667, Email: akallinikos@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
16/10/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Σταθμός συμπίεσης απαερίων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ)»
19/1/2018 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
19/1/2018 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19