Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Μονάδες παραγωγής θερμικής ενέργειας με βιομάζα για την Τηλεθέρμανσης Αμυνταίου ισχύος 30 MW [5/12/2017]


Ημερομηνία Έκδοσης: 5/12/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/01/2018 
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 085

Προϋπολογισμός: 6.694.265,04 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η χρηματοδότηση παρεμβάσεων για την εγκατάσταση σταθμού καύσης βιομάζας στην υφιστάμενη τηλεθέρμανση Αμυνταίου, με στόχο την υποκατάσταση της θερμικής ενέργειας που παρέχεται σήμερα από τον ΑΗΣ/ΔΕΗ Αμυνταίου. Η σχεδιαζόμενη μονάδα παραγωγής θερμικής ενέργειας, μέσω καύσεως βιομάζας, έχει συνολική ισχύ 30 ΜW και θα καλύψει τις θερμικές ανάγκες του υφιστάμενου δικτύου τηλεθέρμανσης στους οικισμούς Αμυνταίου, Φιλώτα και Λεβαίας, όσο και μελλοντικές θερμικές ανάγκες. 

Η ανάγκη υποκατάστασης προέκυψε από την πρόβλεψη για απόσυρση των δυο (2) μονάδων του ΑΗΣ Αμυνταίου στις αρχές του 2019 το αργότερο. Από 01.01.2016 οι δύο (2) μονάδες έχουν περιέλθει σε καθεστώς περιορισμένης λειτουργίας 17.500 ωρών. Η υποδομή της Τηλεθέρμανσης Αμύνταιου δεν διαθέτει εφεδρικά συστήματα τροφοδότησης και η πρόωρη απόσυρση των συμπαραγωγικών μονάδων του Αμυνταίου συνεπάγεται την πλήρη αδυναμία τροφοδότησης, δηλαδή την μη λειτουργικότητα του δικτύου της τηλεθέρμανσης.

Ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων περιλαμβάνει την ενσωμάτωση στην Τ/Θ Αμυνταίου δύο (2) μονάδων (λεβήτων) καύσεως βιομάζας ισχύος 15 MW έκαστη, με διαθέσιμο χώρο και για μια τρίτη, ίδιας θερμικής ισχύος. Οι λέβητες θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν και μικτή καύση βιομάζας με μικρή ποσότητα λιγνίτη, αν αυτό απαιτηθεί. Οι λέβητες θα στεγαστούν σε κατάλληλο κτίριο. Θα υπάρχει κατάλληλη υποδομή για την τοποθέτηση των σχαρών τροφοδοσίας καυσίμου προς τους λέβητες, χώροι βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και στεγασμένοι χώροι εναπόθεσης της βιομάζας. Το συνολικό σύστημα ελέγχου των λεβήτων βιομάζας και της διάταξης διασύνδεσης θα συνδεθεί με το υφιστάμενο σύστημα SCADA του αντλιοστασίου της ΔΕΤΕΠΑ.

Το προτεινόμενο έργο συνάδει πλήρως με τα προβλεπόμενα της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση (Ν.4342/2015) ως αποδοτικό σύστημα Τηλεθέρμανσης, το οποίο αξιοποιεί πάνω από 50% ανανεώσιμη πηγή ενέργειας (ΑΠΕ). Ο τομέας της ενέργειας είναι ένας από τους στρατηγικούς τομείς που θεωρείται ότι συμβάλλουν στο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, το οποίο στηρίζεται μέσα από το ΕΠΑνΕΚ. Η δράση προωθεί την αξιοποίηση των ΑΠΕ και συμβάλλει παράλληλα στην επίτευξη των εθνικών στόχων για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020.

Το έργο συνιστά υποδομή που ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων. Θα υλοποιηθεί με βάση το Αρθρο 46 «Επενδυτικές ενισχύσεις για ενεργειακά αποδοτικό σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης» του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης («Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός»), ώστε να συμμορφώνεται με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων.

Πληροφορίες: Μαρίνα Γιαννίρη, Τηλ.: 2131503663, Email: mgianniri@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
19/12/2018 Τροποποίηση Απόφασης Ενταξης της Πράξης «Μονάδες παραγωγής θερμικής ενέργειας με βιομάζα για την Τ/Θ Αμύνταιου ισχύος 30 MW»
14/5/2018 Απόφαση ένταξης της Πράξης «Μονάδες παραγωγής θερμικής ενέργειας με βιομάζα για την Τ/Θ Αμυνταίου ισχύος 30 MW»
5/12/2017 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
5/12/2017 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19