Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (Β κύκλος) [10/11/2017]


Ημερομηνία Έκδοσης: 10/11/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: 10/11/2017
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/12/2020
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 073

Προϋπολογισμός: 25.000.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους Λοιπούς φορείς καθ' αρμοδιότητα: (Ανεξάρτητες Αρχές), (Ανώνυμες Εταιρίες Εποπτευόμενες από Υπουργεία), Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (εποπτευόμενα απο Υπουργεία), Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) (εποπτευόμενα απο Υπουργεία), Φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Σκοπός της δράσης είναι η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω της υλοποίησης παρεμβάσεων αναβάθμισης των λειτουργιών των Φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης, των Εποπτευόμενων Φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης και των Ανεξάρτητων Αρχών για την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

Οι πράξεις που δύνανται να ενταχθούν θα πρέπει να συνεισφέρουν στην αναβάθμιση της ικανότητας των ανωτέρω φορέων για την υποστήριξη - κατά τρόπο ουσιαστικό και τελέσφορο – της ανάπτυξης των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στη χώρα μέσω της:

  • Απλούστευσης των διαδικασιών και καταπολέμηση της γραφειοκρατίας σε όλους τους τομείς πολιτικής που έχουν άμεση επίδραση στην επιχειρηματικότητα 
  • Αναβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης και της πληροφόρησης προς τις επιχειρήσεις
  • Aνάπτυξης ενός σταθερού και συνεπούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος που ευνοεί την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις


Πληροφορίες: Ειρήνη Μυριανθοπούλου, Τηλ.: 2131500521, Email: imyr@madc.grΣυνημμένα Αρχεία
9/11/2023 Τροποποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων»
8/11/2023 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Ενίσχυση και Επέκταση της Επιχειρησιακής Ικανότητας του ΕΣΥΔ ως εθνικού φορέα διαπίστευσης»
1/11/2023 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Υποστήριξη Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος μέσω αυτόματου Υπολογισμού, Τήρησης και Διάθεσης Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ)»
18/9/2023 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση πλαισίου και διαδικασιών παροχής υπηρεσιών προς την αγροτική επιχειρηματικότητα»
7/8/2023 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση Λειτουργιών της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και των Επιμελητηρίων της Χώρας για την Υποστήριξη του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος»
23/6/2023 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Υποστήριξη της Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων»
1/6/2023 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Ενίσχυση και Επέκταση της Επιχειρησιακής Ικανότητας του ΕΣΥΔ ως εθνικού φορέα διαπίστευσης»
24/3/2023 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «Μηχανισμός έγκαιρης ενημέρωσης επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση κρίσεων»
14/2/2023 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Απλούστευση διαδικασιών εγγραφής, διαχείρισης και έκδοσης πιστοποιητικών ΜΗ.Τ.Ε. της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»
13/2/2023 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση και Διεύρυνση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών Ποιότητας του ΕΣΥΠ στις Ελληνικές Επιχειρήσεις»
20/1/2023 Τροποποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων»
16/1/2023 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση των λειτουργιών του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος»
4/8/2022 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Διαδραστικός μηχανισμός πληροφόρησης των επιχειρήσεων για τις δυνατότητες ευνοϊκών οικονομικών ρυθμίσεων και χρηματοδότησης από δράσεις κρατικών ενισχύσεων»
4/8/2022 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Μηχανισμός έγκαιρης ενημέρωσης επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση κρίσεων»
26/5/2022 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση και Διεύρυνση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών Ποιότητας του ΕΣΥΠ στις Ελληνικές Επιχειρήσεις»
25/5/2022 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Δράσεις για την προώθηση του έργου της Γ.Γ. Ενέργειας&Ορυκτών Πρώτων Υλών σε θέματα ενεργειακού σχεδιασμού, ΑΠΕ,ΣΗΘΥΑ,ΕΞΕ και ΑΦΘ που προέρχονται από ενεργειακή χρήση και εκπόνηση αντίστοιχων σχεδίων δράσης στο πλαίσιο των σχετικών Οδηγιών της Ε.Ε.»
29/3/2022 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Ενίσχυση και Επέκταση της Επιχειρησιακής Ικανότητας του ΕΣΥΔ ως εθνικού φορέα διαπίστευσης»
19/1/2022 Τροποποίηση της Πράξης «Απλούστευση διαδικασιών εγγραφής, διαχείρισης και έκδοσης πιστοποιητικών ΜΗ.Τ.Ε. της Γ.Γ. Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»
6/10/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Υποστήριξη Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος μέσω αυτόματου Υπολογισμού, Τήρησης και Διάθεσης Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ)»
3/9/2021 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Υποστήριξη της Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων»
23/3/2021 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Ενίσχυση της απελευθέρωσης της Σιδηροδρομικής Αγοράς»
17/3/2021 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση Λειτουργιών της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και των Επιμελητηρίων της Χώρας για την Υποστήριξη του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος»
20/1/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση και Διεύρυνση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών Ποιότητας του ΕΣΥΠ στις Ελληνικές Επιχειρήσεις»
20/1/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ενίσχυση και Επέκταση της Επιχειρησιακής Ικανότητας του ΕΣΥΔ ως εθνικού φορέα διαπίστευσης»
20/1/2021 Απόφαση Απόρριψης της Πράξης «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Βελτίωσης Οργανωτικής Λειτουργίας της ΕΕΧ για την απλούστευση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών προς τις Επιχειρήσεις»
20/1/2021 Απόφαση Απόρριψης της Πράξης «Αναβάθμιση Λειτουργιών της ΕΔΟΚ για την Υποστήριξη της Οργάνωσης της Αγοράς Κρέατος»
26/11/2020 Ανάκληση Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση των υπηρεσιών ενημέρωσης που το Υπουργείο Τουρισμού παρέχει προς ενδιαφερόμενους επενδυτές»
20/11/2020 Απόφαση Απόρριψης της Πράξης «Ενίσχυση και Επέκταση της Επιχειρησιακής Ικανότητας του ΕΣΥΔ ως εθνικού φορέα διαπίστευσης»
11/11/2020 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση της δομής και των λειτουργιών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος»
15/9/2020 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση της Απελευθέρωσης της Σιδηροδρομικής Αγοράς»
7/9/2020 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση Πλαισίου και Διαδικασιών Παροχής Υπηρεσιών προς την Αγροτική Επιχειρηματικότητα»
7/9/2020 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Μηχανισμός 'Εγκαιρης Ενημέρωσης Επιχειρήσεων για την Αντιμετώπιση Κρίσεων»
7/9/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Απλούστευση διαδικασιών εγγραφής, διαχείρισης και έκδοσης πιστοποιητικών ΜΗ.Τ.Ε. της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»
30/7/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση Λειτουργιών του ΤΜΕΔΕ Ν.Π.Ι.Δ. για την Παροχή Υπηρεσιών Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων»
16/7/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Διαδραστικός μηχανισμός πληροφόρησης των επιχειρήσεων για τις δυνατότητες ευνοϊκών οικονομικών ρυθμίσεων και χρηματοδότησης από δράσεις κρατικών ενισχύσεων»
7/7/2020 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Υποστήριξη της Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων»
19/5/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Υποστήριξη Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος μέσω αυτόματου Υπολογισμού, Τήρησης και Διάθεσης Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ)»
19/5/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ενίσχυση του Μηχανισμού εποπτείας και ελέγχου των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης στην Ελλάδα»
9/4/2020 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Οργανωτική και Λειτουργική Προσαρμογή της ΕΕΤΤ στις Νέες Εξελίξεις και Απαιτήσεις των Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών»
27/2/2020 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Δημιουργία Εθνικού Πλαισίου Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας στην Οπτικοακουστική Παραγωγή»
22/1/2020 Πρώτη (1η) τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
22/1/2020 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης (1η τροποποίηση)
11/12/2019 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση της δομής και των λειτουργιών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος»
6/12/2019 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Δράσεις για την προώθηση του έργου της Γ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών σε θέματα ενεργειακού σχεδιασμού, ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ, ΕΞΕ και ΑΦΘ που προέρχονται από ενεργειακή χρήση και εκπόνηση αντίστοιχων σχεδίων δράσης στο πλαίσιο των σχετικών Οδηγιών της Ε.Ε.»
22/11/2019 Απόφαση Ενταξης της Πράξης «Αναβάθμιση των Λειτουργιών του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος για τη Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος»
1/11/2019 Απόφαση Απόρριψης της Πράξης «Εφαρμογή Σχεδίου Βελτίωσης Οργανωτικής Λειτουργίας του "Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων" (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ. για την απλούστευση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών στον Τομέα Εγγυοδοσίας»
1/11/2019 Απόφαση Απόρριψης της Πράξης «Λειτουργία Κέντρου Στήριξης της Επιχειρηματικότητας στον Τομέα της Υγείας»
1/11/2019 Απόφαση Απόρριψης της Πράξης «Αναβάθμιση της Δομής και των Λειτουργιών του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για τη Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος»
10/10/2019 Τροποποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση Λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών για την Υποστήριξη του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και της Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων»
4/10/2019 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση Λειτουργιών της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και των Επιμελητηρίων της Χώρας για την Υποστήριξη του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος»
24/6/2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ενίσχυση της απελευθέρωσης της Σιδηροδρομικής Αγοράς»
11/4/2019 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Μηχανισμός έγκαιρης ενημέρωσης επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση κρίσεων»
22/3/2019 Απόφαση Τροποποίησης της Πράξης: «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Βελτίωσης Οργανωτικής Λειτουργίας της ΕΓΔΙΧ για την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών υποστήριξης της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
29/11/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Μηχανισμός έγκαιρης ενημέρωσης επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση κρίσεων»
6/11/2018 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Βελτίωσης Οργανωτικής Λειτουργίας του ΤΕΕ για την απλούστευση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών προς τις Επιχειρήσεις»
26/10/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης: "Δημιουργία εθνικού πλαισίου ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην οπτικοακουστική παραγωγή"
22/10/2018 Απόφαση Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Βελτίωσης Οργανωτικής Λειτουργίας της ΕΓΔΙΧ για την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών υποστήριξης της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
17/10/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «Προσαρμογή του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜμΕ στις ανάγκες της νέας Αναπτυξιακής/Βιομηχανικής Πολιτικής 2020-2030 και της πολιτικής για τις ΜμΕ-Ανάπτυξη υπηρεσιών και εργαλείων παρακολούθησης και πληροφόρησης»
5/10/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Ένταξη της Πράξης «Αναβάθμιση Λειτουργιών της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και των Δήμων της Χώρας για την Δυναμική Υποστήριξη και Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος»
5/10/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Μηχανισμός έγκαιρης ενημέρωσης επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση κρίσεων»
27/9/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων»
30/8/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση Λειτουργιών της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και των Δήμων της Χώρας για την Δυναμική Υποστήριξη και Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος»
7/8/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση των υπηρεσιών ενημέρωσης που το Υπουργείο Τουρισμού παρέχει προς ενδιαφερόμενους επενδυτές»
2/8/2018 Απόφαση Ενταξης της Πράξης «Δράσεις για την προώθηση του έργου της Γ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών σε θέματα ενεργειακού σχεδιασμού, ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ, ΕΞΕ και ΑΦΘ που προέρχονται από ενεργειακή χρήση και εκπόνηση αντίστοιχων σχεδίων δράσης στο πλαίσιο των σχετικών Οδηγιών της Ε.Ε.»
17/7/2018 Απόφαση Ενταξης της Πράξης «Υποστήριξη της Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων»
28/6/2018 Απόφαση Ενταξης της Πράξης «Αναβάθμιση πλαισίου και διαδικασιών παροχής υπηρεσιών προς την αγροτική επιχειρηματικότητα»
6/6/2018 Απόφαση Απόρριψης Αίτησης Χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «Αναδιοργάνωση και λειτουργική αναβάθμιση των υπηρεσιών της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος με στόχο την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την απλούστευση των διαδικασιών και την ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας»
30/5/2018 Απόφαση Ενταξης της Πράξης «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Βελτίωσης Οργανωτικής Λειτουργίας του ΤΕΕ για την απλούστευση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών προς τις Επιχειρήσεις»
15/5/2018 Απόφαση Ενταξης της Πράξης «Αναβάθμιση της δομής και των λειτουργιών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος»
2/3/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Οργανωτική και λειτουργική προσαρμογή της ΕΕΤΤ στις νέες εξελίξεις και απαιτήσεις των αγορών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών»
2/3/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση Λειτουργιών της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και των Επιμελητηρίων της Χώρας για την Υποστήριξη του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος»
10/11/2017 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
10/11/2017 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19