Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις: Για φορείς

Αποφάσεις Ένταξης

Μελέτες-Εμπειρογνωμοσύνες ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ [9/12/2015]


Ημερομηνία Έκδοσης:9/12/2015
Πρώτη ημέρα υποβολής:9/12/2015
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/1/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός: 1.800.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 003

 

Η Πρόσκληση αφορά την ΕΥΔ Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία" για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία. 

Η δράση αφορά σε:

  • Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες και υπηρεσίες που αφορούν στην εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης και οδηγών εφαρμογής δράσεων, σε ενέργειες προπαρασκευής, ωρίμανσης, εξειδίκευσης, οργάνωσης, βελτιστοποίησης της εφαρμογής, αξιολόγησης, αποτίμησης των παρεμβάσεων, έρευνες και στατιστικά στοιχεία και ιδίως νέα θέματα που προκύπτουν στην προγραμματική περίοδο 2014-2020.
  • Εκ των προτέρων αξιολογήσεις Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
  • Ενέργειες που αφορούν την προετοιμασία της επόμενης προγραμματικής περιόδου

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» στη διεύθυνση Μεσογείων 56, Αθήνα 11527 έως την 29.01.2016 και ώρα 16:00.

Δε θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Πληροφορίες:

Φ. Μουστακάτου & Σ. Σπηλιοπούλου

Τηλ.: 210-7450854,  210-7450852

Email: fmoustakatou@mou.gr;spilispi@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
9/12/2016 Συνημμένα αρχεία Πρόσκλησης
18/2/2016 Απόφαση ένταξης της πράξης: «Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Υπηρεσίες για την Υποστήριξη Δράσεων Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομίας» [ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ]
13/1/2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Υπηρεσίες για την Υποστήριξη Δράσεων Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία»
9/12/2015 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
9/12/2015 Συνημμένα αρχεία Πρόσκλησης
Επιστροφή