Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Μελέτες-Εμπειρογνωμοσύνες ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ [9/12/2015]


Ημερομηνία Έκδοσης:9/12/2015
Πρώτη ημέρα υποβολής:9/12/2015
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/1/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 003

Προϋπολογισμός: 1.800.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία».

Η δράση αφορά σε:

  • Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες και υπηρεσίες που αφορούν στην εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης και οδηγών εφαρμογής δράσεων, σε ενέργειες προπαρασκευής, ωρίμανσης, εξειδίκευσης, οργάνωσης, βελτιστοποίησης της εφαρμογής, αξιολόγησης, αποτίμησης των παρεμβάσεων, έρευνες και στατιστικά στοιχεία και ιδίως νέα θέματα που προκύπτουν στην προγραμματική περίοδο 2014-2020.
  • Εκ των προτέρων αξιολογήσεις Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
  • Ενέργειες που αφορούν την προετοιμασία της επόμενης προγραμματικής περιόδου

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» στη διεύθυνση Μεσογείων 56, Αθήνα 11527 έως την 29.01.2016 και ώρα 16:00.

Δε θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Πληροφορίες: Μαρία Μωραΐτου, Τηλ.: 213-1503660, e-mail: mmoraitou@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
27/4/2021 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης: «Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Υπηρεσίες για την υποστήριξη Δράσεων Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομίας»
16/4/2019 Απόφαση Τροποποίησης της Πράξης «Δημοσιότητα για Δράσεις Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας»
22/3/2019 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης: «Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Υπηρεσίες για την υποστήριξη Δράσεων Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομίας»
18/2/2016 Απόφαση ένταξης της πράξης: «Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Υπηρεσίες για την Υποστήριξη Δράσεων Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομίας»
13/1/2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Υπηρεσίες για την Υποστήριξη Δράσεων Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας»
9/12/2015 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
9/12/2015 Συνημμένα αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19