Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Δημοσιότητα - Εκδηλώσεις

Πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση της Ε.Ε. για την Πολιτική Συνοχής [20/2/2018]


Εντός του 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταθέσει τις προτάσεις της για τα χρηματοδοτικά προγράμματα, που θα αφορούν την περίοδο μετά το 2020. Οι προτάσεις της Επιτροπής θα σχεδιαστούν με εστίαση σε τομείς  που κρίνονται ως πιο σημαντικοί  για την Ευρωπαϊκή Ένωση και που τα κράτη – μέλη δεν θα μπορούσαν από μόνα τους να πετύχουν 
                                                                 σημαντικά αποτελέσματα. Για αυτό το λόγο επιδιώκεται να εξεταστεί μεθοδικά τι έχει δουλέψει ικανοποιητικά στο παρελθόν και τι θα μπορούσε να βελτιωθεί στο μέλλον. Η διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού.

Η διαβούλευση είναι ανοικτή σε όλους τους πολίτες και τους εκπροσώπους ενδιαφερόμενων μερών για την Πολιτική Συνοχής, συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων ακαδημαϊκών ινστιτούτων, επιχειρήσεων κλπ.

Για λόγους διαφάνειας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητάει από τους οργανισμούς που θα συμμετάσχουν να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Διαφάνειας.  Όσοι δεν έχουν εγγραφεί, μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/ri/registering.do?locale=el#el 

Για τη συμμετοχή σας στη διαβούλευση, θα πρέπει να συμπληρώσετε το σχετικό ερωτηματολόγιο το οποίο είναι διαθέσιμο σε 23 γλώσσες της Ε.Ε. (και στα Ελληνικά), μέχρι τις 8/3/2018.

Η  συνολική διάρκεια συμπλήρωσης του είναι περίπου 30 λεπτά και μπορείτε να το σώζετε και να επανέρχεστε μέχρι την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης του, ενώ δίνεται και η δυνατότητα να το «κατεβάσετε» σε μορφή PDF. Αφού το συμπληρώσετε εφόσον το θέλετε θα μπορείτε να σώσετε αντίγραφο των απαντήσεων σας, ενώ σας δίνεται και  η δυνατότητα να «ανεβάσετε» υποστηρικτικά έγγραφα εάν το κρίνετε σκόπιμο (μέχρι 1ΜΒ).

Το ερωτηματολόγιο μπορείτε να δείτε εδώ: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-cohesion_el


ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
EquiFund

EquiFund

TEPIX

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης