Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ» [2/4/2019]


Είδος Διαδικασίας: Ανοικτός Διαγωνισμός του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.

Προϋπολογισμός: 1.200.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 

13/05/2019, Ημέρα: Δευτέρα, Ώρα: 12.00

Τόπος κατάθεσης προσφορών: 

Διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., www.promitheus.gov.gr

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

CPV: 90919200-4: 72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων

Συγχρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο της εκτέλεσης της πράξης «Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Υπηρεσίες για την υποστήριξη Δράσεων Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


Συνημμένα Αρχεία
Απόφαση Διακήρυξης
Περίληψη Διακήρυξης
Τεύχος Διακήρυξης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

TEPIX

EquiFund